Dela sidan:

Nytt lönesystem för högre löner

För en uppvärdering av polisyrket som håller på sikt krävs mer än högre löneökningar i revision.
Med ett nytt lönesystem läggs grunderna för löneökningar på nya nivåer och för helt nya möjligheter till löneökningar utanför revision.

Problemen med polislönerna är flera:
Lönerna är för låga, löneutvecklingen för dålig och lönesättningen generellt för godtycklig. Men viktiga förändringar är på gång och flera viktiga steg har redan tagits:

BESTA-klassificeringen
Flera funktioner inom Polismyndigheten har uppvärderats i den statliga BESTA-klassificeringen. Dessutom har spann i värderingen öppnats där det tidigare bara fanns en nivå.
Det här innebär att övriga parter inom staten accepterat att flera funktioner inom polisen ligger på en högre kompetens- och svårighetsnivå än tidigare. I förlängningen innebär det en acceptans för ett högre löneläge för dessa funktioner och öppnar för ett ny möjligheter till höjd lön utan att byta anställning eller funktion.
Av 8 000 poliser – av vilka merparten jobbar i yttre tjänst – har 5 000 lyfts upp minst ett steg från den lägsta BESTA-nivån för poliser.
Arbetet med översynen och korrigeringen av BESTA-klassificeringen kommer att fortsätta ute i regionerna.

Nytt lönesystem
Det partsgemensamma arbetet med ett nytt lönesystem pågår för fullt. Slutmålet är:
Tydliga lönekriterier och tydligt angivna kompetens- och utvecklingskrav för lönesteg även inom funktioner.
Lönesättningen ska bli mer objektiv samtidigt som osakliga löneskillnader kommer att synliggöras.
Löner ska inte kunna stagnera i den utsträckning de kan göra i dag då den enda möjligheten att få högre lön utan att byta anställning eller funktion är i revisionen.
Framtida löneökningar och därmed myndighetens framtida lönekostnader kommer med det nya systemet gå att räkna ut med en större säkerhet. Därmed blir också myndighetens framtida anslagsäskanden mer faktatunga i lönedelen.

Pilot på gång
I en första pilot för det nya systemet kommer fokus att ligga på det som kallas karriärväg C – höjd kompetens och utveckling inom nuvarande funktion. (Hör eller ser du förkortningen KUV är det just det här som avses).
Kriterierna för lönesteg är tydligt specificerade för dessa funktioner och kommer att fungera som ett verktyg vid lönesättning enligt §9 – utanför revision. Förenklat kan man uttrycka det som att det handlar om en subjektiv värdering utifrån en objektiv grund.
Lönesättningen ska knytas till utvecklingssamtalet vilket ger möjlighet till prövning en till två gånger per år. Att få upp lönerna på det här sättet är helt nödvändigt eftersom enbart ökningar i revision är otillräckliga för att få till reallöneförändringar.
När den första piloten är klar påbörjas införandet av systemet i resten av organisationen.

Hängslen och livrem
I februari 2017 undertecknade Polismyndigheten och Polisförbundet ett dokument där det slås fast att polislönerna måste höjas mer än andra löner på arbetsmarknaden. I ett senare protokoll skriver myndigheten även under på att dessa högre löneökningar måste fortsätta över tid, till dess att polisbristen är löst.
Myndigheten har också tilldelats två regeringsuppdrag som hänger ihop med det här:
Att ta fram en strategisk plan för fler utvecklings- och karriärvägar och att göra myndigheten till en attraktivare arbetsgivare.