Dela sidan:

Aktiv medlem till passivt medlemskap

Som medlem i Polisförbundet kan du få ändra ditt aktiva medlemskap till passivt.

I Polisförbundets Tillämpningsbestämmelser till stadgar står det i

Medlemskap (§ 2)

”För att få status som passiv medlem krävs att berörd medlem ansöker om detta. Sådan ansökan inges till förbundsområdesstyrelse som med eget yttrande sänder ansökan vidare till förbundsstyrelsen (medlemsregistret).

För att komma ifråga för passivt medlemskap, som inte beror på arbetslöshet, krävs att vederbörande medlem har gått i pension och avslutat sitt yrkesverksamma liv. Med detta menas även avtalspension, förtida uttag och sjukersättning 100 % tillsvidare.

Aktiv medlem som önskar bli passiv medlem på grund av arbetslöshet måste inge ansökan om sådant medlemskap senast trettio (30) dagar efter det att kraven för aktivt medlemskap inte längre uppfylls.” 

 

*