Dela sidan:

Avgiftsbefrielse

Som medlem i Polisförbundet kan du få avgiftsbefrielse i tre månader på grund av föräldraledighet eller långtidssjukskrivning.

Föräldraledighet

Medlem som ansöker om avgiftsbefrielse på grund av föräldraledighet erhåller avgiftsbefrielse som mest i det antal månader som motsvarar antalet dagar som föräldrapenning på lägstanivå utgår, enligt Lag (1962:381) om allmän försäkring, delat med 30 (vid ett barn tre månader, per tillkommande barn tre månader).

Medlem kan endast erhålla avgiftsbefrielse en gång per barnafödelse. Om båda föräldrarna är medlemmar kan de dela på avgiftsbefrielsen. Avgiftsbefrielse medges endast hela månader och till 100 procent.

Möjlighet att erhålla avgiftsbefrielse på grund av föräldraledighet infördes från och med 2003-07-01 och avser endast barnafödslar efter detta datum. Enligt Lag (1962:381) om allmän försäkring jämställs tidpunkten då den försäkrade fått barnet i sin vård med barns födelse.

Långtidssjukskriven

I Polisförbundets Tillämpningsbestämmelser till stadgar står det i Avgiftsbefrielse på grund av lång tids sjukskrivning (till § 3).

En medlem som varit helt sjukskriven 365 dagar under en sjukperiod kan, efter ansökan om avgiftsbefrielse, därefter befrias från erläggande av medlemsavgift under resterande del av sjukperioden om det fortfarande avser hel sjukskrivning.

Så här ansöker du om avgiftsbefrielse

  • Ansökan om avgiftsbefrielse lämnas till din förbundsregion på särskild blankett.  Förbundsregionen vidarebefordrar ansökan till förbundskansliet med notering om tillstyrkande eller avslag.
  • Efter beslut i ärendet erhåller förbundsregionen besked från förbundskansliet. Förbundregionen vidtar därefter de praktiska åtgärder som krävs för att effektuera avgiftsbefrielsen.
  • För ytterligare information om avgiftsbefrielse,
    kontakta Polisförbundets medlemsregister.

 

*