Dela sidan:

Frågor & Svar

Här nedan har vi samlat de mest förekommande frågorna och svaren. Välj ett ämnesområde i taget, eller fäll ut alla för att få en översikt över svaren.

Saknar du något eller har du ytterligare frågor?
Kontakta Polisförbundet

*

AnställningFäll ut alla/Stäng alla

 • Vad har polisen för pensionsålder?

  Poliser har 65 år som pensionsålder och har som alla andra rätt att gå i pension vid 61 års ålder, genom så kallat förtida uttag av pension. Poliser har sedan 2007 en särskild tjänstepension, KÅPAN Extra. Arbetsgivaren avsätter motsvarande 4,6 % av varje anställds lön i en pensionsfond. Denna avsättning möjliggör att poliser på sikt kommer att kunna gå tidigare i pension utan att ta förtida uttag av den allmänna pensionen.

 • Har man rätt till tjänstledighet om man vill prova arbete utanför polisen?

  Du har ingen lagstadgad rätt att vara tjänstledig om du ska prova annat arbete utanför Polisen. Däremot brukar det vara kotym att man får ta tjänstledigt i sex månader vid ett tillfälle under anställningstiden.

ArbetslöshetsersättningFäll ut alla/Stäng alla

 • Kan jag få ett övergångsbevis från arbetslöshetsersättningen?

  Arbetslöshetsersättningen kan inte utfärda ett övergångsbevis till en a-kassa. A-kassan kommer att betrakta dig som ny medlem.

 • När jag ska gå ur min gamla a- kassa, vart ska jag skicka mitt övergångsbevis?

  Du kan begära utträde ur din gamla a-kassa när du beviljats inträde i Polisförbundet och har en tillsvidareanställning som polis. Skicka övergångsbeviset till Polisförbundet. Ange "Medlemsregister" på kuvertet.

 • Måste jag anmäla mig till arbetslöshetsersättning när jag blir medlem i Polisförbundet?

  Nej, men om du är medlem i en a-kassa då du blir medlem i Polisförbundet och har en tillsvidareanställning som polis, ska du begära övergångsbevis från din a-kassa. En kopia på övergångsbeviset skickas till Polisförbundet. Ange "Medlemsregister" på kuvertet.  

 • Jag är nybliven polisassistent, ska jag gå ur min gamla a- kassa?

  Den som är tillsvidareanställd och aktiv medlem i förbundet omfattas automatiskt av arbetslöshetsersättningen. Det går bra att samtidigt vara medlem i en a-kassa. Avgiften till Polisförbundet sänks dock inte utom för dem som är provanställda som polisassistenter. Den som är dubbelansluten till arbetslöshetsersättningen och till en a-kassa får enbart ersättning från a-kassan vid arbetslöshet.

 • Jag är nybliven student, ska jag stå kvar i min gamla a- kassa?

  Studerande vid Polisutbildningen omfattas inte av Polisförbundets arbetslöshetsersättning förrän de är färdiga med sin aspiranttjänstgöring. Studerande som tillhör en a-kassa rekommenderas att stå kvar i a-kassan tills aspiranttjänstgöringen är klar. Den som är medlem i en a-kassa vid övergången till Polisförbundets arbetslöshetsersättning får tillgodoräkna sig tiden i a-kassan.

 • Vem omfattas av Polisförbundets arbetslöshetsersättning?

  Tillsvidareanställda medlemmar i Polisförbundet omfattas av Polisförbundets arbetslöshetsersättning. Ersättning utgår vid arbetslöshet. För att omfattas av ersättningen krävs ett aktivt medlemskap. Ersättning kan även utgå om du har blivit utförsäkrad från sjukförsäkringen och har deltagit i programmet "Arbetslivsintroduktion" samt är berättigad till aktivitetsstöd upp till grundersättningsnivå från Försäkringskassan. Ersättning utgår maximalt i tre månader. För att omfattas av ersättningen krävs också aktivt medlemskap.

ArbetsmiljöFäll ut alla/Stäng alla

 • Skillnaden på tillbud och arbetsskada?

  Skillnaden mellan tillbud och arbetsskada kan enkelt beskrivas som: OJ (något höll på att hända)/AJ (något som orsakade att en skada hände). Vidtar man åtgärder redan vid OJ så är sannolikheten stor att någon eller några arbetskamrater slipper råka ut för ett AJ.

 • Hur får jag min rätt till ersättning prövad hos försäkringskassan?

  Du måste själv lämna in en skriftlig ansökan till försäkringskassan om du vill att din rätt till ersättning prövas enligt arbetsskadeförsäkringen. Använd blanketten Ansökan om ersättning för arbetsskada/personskada som du hittar på Försäkringskassans webbplats.

 • När ska jag informera arbetsgivaren?

  Om du blir skadad i ditt arbete ska du genast informera arbetsgivaren och skyddsombudet på din arbetsplats. Arbetsgivaren måste då omedelbart göra en anmälan till försäkringskassan. Anmälan ska ske i samråd med skyddsombudet och som får en kopia av anmälan.  

 • När ska jag anmäla arbetsskadan?

  Anmäl din arbetsskada i omedelbar anslutning till händelsen. Att dokumentera arbetsskadan genom läkarbesök i ett tidigt skede kan vara till god hjälp i den fortsatta handläggningen.  

 • Vilka skador ska anmälas?

  Alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet skall anmälas, oavsett om de lett till sjukfrånvaro eller ej. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Konflikter på arbetsplatsen eller hög arbetsbelastning kan till exempel orsaka ohälsa. Har man på grund av hot eller våld skadats i arbetet ska även detta anmälas. Om du skadar dig på väg till eller från arbetet räknas det också som arbetsskada.    

 • Vad är en arbetsskada?

  Vid en arbetsskada uppstår det en fysisk eller psykisk effekt hos den enskilde. Exempel på fysisk arbetsskada är bruten arm, stukad fot eller bullerskador. Exempel på psykisk arbetsskada är sömnproblem, rädsla eller oro.      

MedlemFäll ut alla/Stäng alla

RättshjälpFäll ut alla/Stäng alla

 • Hur görs bedömningar i Personalansvarsnämnden (Pan)?

  En polisman ska vara oförvitlig, men varje brott är för den sakens skull inte grund för avsked. Det går aldrig att i förväg säga exakt vilka brott som leder till vilken bedömning. Varje fall diskuteras utifrån sina specifika förutsättningar, som exempelvis eventuell sjukdom eller att man har jobbat länge utan anmärkning. Personalansvarsämnden har inte alla fakta när man avger sina yttranden i samband med ett åtal. Efter en eventuell fällande dom görs en ny prövning, som ibland leder till en annan bedömning.

 • Vad är rättsnämnd?

  Förbundsstyrelsen har delegerat beslutanderätten till rättsnämnden som består av 3 ledamöter från styrelsen, sakkunnig ombudsman samt handläggare/sekreterare. Rättsnämnden träffas löpande under året och vid behov. Rättsnämnden har bland annat till uppgift att ta beslut kring ärenden av principiell betydelse samt följa utvecklingen av de rättsområden som berör Polisförbundets medlemmar.

 • Vad är Rättslig hjälp?

  Rättslig hjälp är en annan typ av stöd (utöver det man kan få genom rättshjälpen). Det kan till exempel handla om hjälp och stöd till medlemmar som är på väg att bli uppsagda eller avskedade.

 • Vad är Rättshjälp?

  Rättshjälp är då Polisförbundet beviljar ekonomisk ersättning för ett juridiskt ombud för en åtgärd eller underlåtenhet i tjänsten. Det är viktigt att påpeka att man inte har rätt till rättshjälp bara för att det man anklagas för skett under arbetstid – det krävs att det finns ett klart samband mellan utövandet av arbetet som polis och det man misstänks ha gjort. Skulle det senare bli fråga om ett arbetsrättsligt ärende där en polis riskerar att bli uppsagd eller avskedad för något han eller hon gjort kan Polisförbundet ge stöd genom rättslig hjälp.

 • Jag har blivit åtalad och nu fått ett brev från Pan, där jag ges möjlighet att yttra mig, vad bör jag tänka på?

  Om du blivit åtalad och nu ges möjlighet att skicka in ett yttrande bör det beröra de arbetsrättsliga aspekterna, viktigt att du här kontaktar ditt lokala fackförbund för hjälp och vägledning. Om du har anlitat en försvarare kontakta även honom/henne.

 • Händelser som jag kan få rättshjälp för

  Grunden för ekonomisk ersättning (rättshjälp) för ett juridiskt ombud är att händelsen ska vara kopplad till ditt yrke som polis och har skett i tjänsten. Om du till exempel blir anmäld för dataintrång, misstänkt för misshandel i samband med ett ingripande eller missat att frige en frihetsberövad person i tid, är dessa händelser kopplade till ditt yrke som polis och kan berättiga till ekonomisk ersättning för ett juridiskt ombud.

 • Händelser som jag inte får rättshjälp för

  Om du blir anmäld för ett brott som är begånget på din fritid eller en händelse som inte är kopplat till ditt yrke som polis. Exempel, att köra bil alkoholpåverkad har inget samband med yrket som polis och berättigar inte till ekonomisk ersättning för ett juridiskt ombud.

 • Hur lång tid efter att jag skickat in ansökan får jag ett besked om jag blivit beviljad ekonomiskt stöd för juridiskt ombud?

  Om ansökan är komplett ifylld med alla uppgifter även yttrandet eller bilagor kommer ett besked inom kort. Undantag förekommer.

Reseräkningar med meraFäll ut alla/Stäng alla

Stipendier och bidragFäll ut alla/Stäng alla

Vår politikFäll ut alla/Stäng alla