Dela sidan:

Kongress

Kongressen, som är Polisförbundets högsta beslutande organ, träffas vartannat år. Nästa gång är 2018. Kongressen har flera uppgifter. Förutom att besluta om Polisförbundets mål och inriktning behandlas också motioner.

Andra uppgifter för kongressen är bland annat att:

  • välja förbundsordförande och ledamöter till förbundsstyrelsen samt revisorer vart fjärde år
  • behandla revisorernas granskning av Polisförbundets verksamhet det år ny förbundsstyrelse ska väljas
  • granska Polisförbundets ekonomi och förvaltning
  • fastställa förbundsavgift och godkänna budget
  • fastställa arvoden och ersättningar mm enligt § 11 i stadgarna
  • besluta om eventuell ändring av Polisförbundets stadgar.

Påverka kongressen genom att skriva en motion

Utveckling är en viktig ledstjärna i Polisförbundets arbete. Som aktiv medlem eller studerandemedlem kan du påverka förbundets utveckling genom att skriva ned och skicka in dina förslag i form av en eller flera motioner.

1 april 2018 är sista dagen för motioner att ha inkommit till förbundskansliet.

Besluten fattas i plenum – det vill säga när hela kongressen är samlad i september. Men först delar ombuden upp sig i olika grupper som ägnar några timmar åt att diskutera motioner som rör olika teman – till exempel lön, arbetsmiljö, yrkespolitik och interna frågor. Dessa områdesvisa diskussioner på representantskapet kallas för tematorg. Tematorgen kom till för att skapa större utrymme för diskussion och debatt innan beslut fattas.

Motioner ska innehålla minst en så kallad att-sats (som i ”föreslår att…”). Dessa kan avslås eller beviljas, men ibland beslutar representantskapet inget av detta, utan slår istället fast att motionen – eller att-satsen – ska anses besvarad. I så fall beror det oftast på att förbundsstyrelsen redan arbetar med frågan eller att motionärens önskemål redan är uppfyllt.

Läs mer under Tips till dig som vill skriva en motion

Tänk på att en motion måste vara underskriven med medlemmars för- och efternamn för de som står bakom motionen, och inte med turlag, enhet eller annan gruppering.

Förbundsstyrelsens förslag

Förbundsstyrelsen har rätt att lägga fram olika förslag som kongressen ska besluta om.

Ju fler medlemmar ett förbundsområde har, desto fler ombud får förbundsområdet skicka till kongressen. De minsta förbunds- områdena har rätt att skicka två ombud var medan de tre största för- bundsområdena Stockholm, Västra Götaland och Skåne skickar mellan 15 och 25 ombud var.

Det sammanlagda antalet ombud brukar vara omkring 130. Vid kongressen deltar också förbundsstyrelsen och de valda revisorerna. Polisförbundets medlemmar får närvara så långt utrymmet i möteslokalen medger och anmäler sig då som ”åhörare”.

*