Dela sidan:

Vår politik

Polisförbundet arbetar intensivt med opinionsbildning och politisk påverkan.

Som fackförbund har vi en viktig uppgift att höja polisyrkets status och därigenom lättare kunna argumentera för bättre anställningsvillkor för medlemmarna.

Polisen påverkas av beslut som fattas av riksdag och regering. Det är dem som bestämmer hur många poliser vi ska ha i Sverige, hur mycket pengar som ska gå till polisväsendet varje år, hur lång polisutbildningen ska vara och vilka grupper i samhället som ska ha polisiära befogenheter.

Polisen behöver allmänhetens förtroende för att göra ett bra jobb men för det krävs rätt förutsättningar. Polisförbundets viktigaste frågor handlar om Rätt utbildning, Rätt organisation, Rätt villkor.

Rätt utbildning

Polisen behöver rätt utbildning för att kunna stå på en stabil kunskapsgrund, veta vilka arbetsmetoder som fungerar och veta att vi gör rätt saker på rätt sätt. Vi kan bara möta omvärldens krav och framtidens brottslighet om vi har en modern utbildning anpassad till den verklighet vi arbetar i. Det ställs större krav i dag på den enskilda polisen att ta till sig kunskap, analysera och omsätta den kunskapen till praktiskt polisarbete. Därför är det viktigt att polisutbildningen görs om till en högskoleutbildning kopplad till forskning.

Rätt organisation

En väl fungerande organisation är en förutsättning för att kunna använda resurserna på ett effektivt sätt. Polisförbundet ser att det finns fördelar med att bli en myndighet, framför allt kan resurserna fördelas efter behov i stället för geografi. Det skapar också bättre möjligheter till lika polisiär förmåga i hela landet oavsett var man bor. En viktig fråga för Polisförbundet om Polisen blir en myndighet är att se till att den lokala förankringen inte förloras i det fackliga och polisiära arbetet.

Rätt villkor

Att arbeta för rätt villkor i arbetslivet är en självklar facklig fråga. Polisförbundet anser att polisarbete ska värdesättas högre och på ett bättre sätt än vad som görs i dag. Vi måste också ha arbetsvillkor som gör det möjligt att förena ett krävande jobb som polis med familj och fritid. Vi ska också ha arbetsvillkor som gör att vi orkar vara kvar i yrket och inte blir utslitna. Dessa frågor driver vi vidare i den avtalsrörelse som startar inför RALS 2013-2016.

*