Dela sidan:

Polisförbundets övergripande mål och inriktning

Polisförbundets verksamhet styrs av förbundets stadgar, men även av styrdokument som exempelvis yrkes-, arbetsmiljö- och lönepolitiska programmen. ”Verksamhetens mål och inriktning” är ett styrdokument för både den löpande och planerade verksamheten. I mål och inriktningsdokumentet för verksamhetsåren 2017-2018 ligger fokus på följande tre områden, utan inbördes ordning:

Polisförbundet – ett modernt fackförbund

Endast den organisation som ständigt utvecklar sin verksamhet till innehåll och form kan vara ett effektivt redskap för att förverkliga sin idé. Därför ska Polisförbundet bedriva ett ständigt pågående organisations- och kvalitetsutvecklingsarbete. Polisförbundet fokuserar på att skapa delaktighet och inflytande för våra medlemmar på alla nivåer.  Vidare fortsätter Polisförbundet arbeta för att polisen tillförs nödvändiga resurser för att klara sitt uppdrag. I det arbetet kommer Polisförbundet att ställa krav och föreslå lösningar för att våra medlemmar ska få goda anställningsvillkor och en god arbetsmiljö.

Yrkesutveckling

Polisförbundet kommer att driva på för att få en högskoleutbildning på plats, i enlighet med regeringens fattade beslut. I det arbetet ska vikten av polisforskning kopplat till yrkets utveckling och arbetsmetoder särskilt belysas samt vikten av en väl fungerande vidareutbildning och möjlighet till alternativa karriärvägar. Polisförbundet ska även verka för att få till stånd en Polispolitik med så bred politisk förankring som möjligt.

Avtalsrörelsen

1 oktober 2016 inleds en ny avtalsperiod. Polisförbundets yrkande ska formuleras så att dessa speglar medlemmarnas vilja i form av bifallna motioner och våra politiska program. Polisförbundet kommer att fokusera på att skapa lönesystem för att uppvärdera polisyrket med syftet att omhänderta redan framförhandlade lönemedel för att återföra sådana medel i systemet. Utöver detta kommer fokus att ligga på att möjliggöra ett större inflytande över lönebildningen på alla nivåer.

*