Varför har vi  sagt nej till fördelningen av de 360 miljoner kronorna? 

Vi säger NEJ! för att myndighetens slutbud om fördelningen av de extra lönemedlen inte kommer att leda till en uppvärdering av hela poliskåren. Vi säger NEJ! för att Polismyndigheten har stängt oss ute och inte gett oss tillräckligt med inflytande över fördelningen. Vi säger också NEJ! på grund av att Polismyndigheten inrättar systemet för karriär- och utvecklingsvägar på ett sätt som vi inte kan stå bakom eller ta ansvar för. Polismyndighetens agerande har bidragit till att vi nu saknar tillit till arbetsgivarens sätt att hantera uppvärderingen av polisyrket och för att deras agerande splittrar kåren.​

Polisförbundet har jobbat hårt för att få politiker att investera i att uppvärdera polisyrket. Det är vår förtjänst att det tre år i rad har funnits 360 miljoner kronor extra att lägga på högre polislöner. Det är också vår förtjänst att regeringen gav Polismyndigheten i uppdrag att utveckla karriär- och utvecklingsvägar. Men det gyllene tillfälle vi har gett till Polismyndigheten att höja statusen för en hel yrkeskår väljer de att sjabbla bort.​

Vad händer nu?  ​

Vi kommer att fortsätta att förhandla om lönerevisionen, RALS. Vi har sedan tidigare kommit överens om att revisonsutrymmet har ett lägsta värde på 3,63 procent i år. Kommer vi inte överens om annat så är det den nivån löneökningarna för kollektivet kommer att hamna på när det gäller revisonen.  ​

Dessutom kommer Polismyndigheten att ensidigt fördela de 360 miljonerna. De kommer även att sjösätta systemet för karriär- och utvecklingsvägar på ett sätt som vi inte kunnat påverka den slutliga utformningen av. De olyckliga konsekvenserna av både fördelning av de 360 miljonerna och inrättandet av systemet för karriär och utvecklingsvägar får Polismyndigheten ta ansvaret för.​

Kan jag räkna med 3,63% i lönerevisionen?  ​

Vad du får som enskild individ är det alldeles för tidigt att säga. Förutom revisionsbeloppet på 3,63 procent, som ska fördelas på hela kollektivet, finns även 360 miljoner kronor till riktade lönesatsningar. Eftersom de 360 miljonerna ligger utanför partssystemet kommer Polismyndigheten själva bestämma fördelningen. Om du kommer att få ta del av dessa medel kan inte vi svara på.​

Vad händer nu med karriär- och utvecklingsvägarna?  ​

Det är vår förtjänst att regeringen gav Polismyndigheten i uppdrag att utveckla karriär- och utvecklingsvägar, vilket är en viktigt pusselbit för att långsiktigt uppvärdera polisyrket. I regeringsuppdraget var man tydliga med att det arbetet skulle ske i samverkan mellan parterna. Polismyndigheten har dock valt att inte samarbeta med oss det senaste året. Hur fortsättningen av detta viktiga utvecklingsarbete ser ut måste därför myndigheten svara på.​

Kan man få se Polismyndighetens bud?

Polismyndighetens slutbud är inte offentlig och därför delar vi inte det i enlighet med god förhandlingssed. Det är upp till Polismyndigheten att avgöra vad de vill offentliggöra av sitt bud.