• Syftet med KUV är att skapa en röd tråd i poliskarriären som innebär att när man utvecklas i sin funktion med utökade kunskaper och färdigheter, eller byter funktion till mer kvalificerade arbetsuppgifter, ska det också visa sig positivt i ens löneutveckling. KUV ska svara upp mot Polismyndighetens långsiktiga mål om att vara en attraktiv arbetsplats.
    Den röda tråden innebär också att det ska bli tydligare för den enskilde, genom individuella utvecklingsplaner, vad som krävs för att utvecklas inom funktionen. Karriär- och utvecklingsvägarna är något som ska följas upp i utvecklingssamtalen och som ska stämmas av minst en gång om året.
    KUV kommer bland annat att innebära:
  •  Ett nationellt system för karriär- och utvecklingsvägar som tydligt svarar upp mot myndighetens planering knuten till nuvarande och kommande behov av kompetens och förmåga.
  • Ett verktyg för att medarbetare ska kunna planera och ta ansvar för sin egen utveckling utifrån framtagna utvecklingsvägar.
  • Ett verktyg och ett stöd för chefer när det gäller karriär- och utveckling för medarbetare samt för chefers planering kring kompetensförsörjningen.