Ett nytt lönesystem för Karriär- och utvecklingsvägar (KUV) ska vara klart den 1 oktober 2019. Det bestämdes i det senaste treåriga avtalet för Sveriges poliser. Samtidigt avsattes 1,5 procent utöver de övriga löneökningarna. Detta för att lönesättningar kopplade till nya karriär- och utvecklingsvägar ska komma igång trots att systemet i sin helhet inte än är klart. Polislönerna ska öka med 1,5 procent fördelat på tre tillfällen utöver lönerevisionerna och detta ska ske vid datumen 1 april 2018, 1 oktober 2018 och 1 oktober 2019. Det första tillfället prioriterades poliser som stannat kvar inom en funktion och därför inte fått sin lön omförhandlad i samband med ny funktion. Det är regionerna som förhandlar om pengarna, så har du frågor och funderingar om förhandlingarna kan du vända dig till din region.

Därför behövs ett nytt lönesystem

En viktig anledning till att det nya lönesystemet behövs är för att värdera den polisiära kompetensen som byggs av erfarenhet. En annan anledning är att polislönerna behöver höjas mellan lönerevisionerna för att de idag ligger för lågt utifrån de kompetenser yrket kräver, också jämfört med andra yrken.

Ett nytt lönesystem gör det som tidigare varit omöjligt möjligt – att höja din lön utifrån vad du kan och gör utan att du blir chef eller går över till en annan funktion.

Nyttan för dig som medlem är att du ska kunna få ny lön på objektiv grund mellan revisionerna. Det behövs inte minst om och när vi får ett extra tillskott till polislöner från politiskt håll.

Det går också att dra en parallell mellan det nya lönesystemet och de gamla inspektörsavtalen som många medlemmar minns. De såg olika ut i olika delar av landet, och var den tidens sätt att lösa lönesättning, men syftet var detsamma då som nu. Du som medlem ska få större möjlighet att påverka din löneutveckling. Det ska inte bara vara arbetsgivarens urval som styr. När du uppnått de krav som framgår av lönesystemet ska du också få ta nästa karriärsteg och få lön utifrån det.

Så byggs det nya lönesystemet

Regionerna förhandlar om nya löner kopplat till KUV utifrån de 1,5 procent som avsatts parallellt med att det nya lönesystemet byggs upp.

Utvecklingen av det nya lönesystemet görs nationellt med stor delaktighet från regionerna. Det nya lönesystemet ska skapa en struktur för tjänstegrader som kan användas för samtliga funktioner. Systemet ska även innehålla kompetensprofiler för alla funktioner där det finns poliser. Dessa kompetensprofiler ska omhänderta det i funktionerna som är unikt och som inte omhändertas genom tjänstegradssystemet.

Tjänstegradssystemet och samtliga kompetensprofiler ska vara klara före revisionen den 1 oktober 2019.