Samverkansavtalet i korthet

  • Syftet är att utveckla verksamheten och att öka motivation, hälsa och trivsel på arbetsplatsen.
  • Samverkan bygger på dialog mellan chef och medarbetare respektive arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Dialogen ska ske med de som berörs och på den nivå där frågan hör hemma vilket ger ett större mandat i hela organisationen. 
  • Information och delaktighet ska ske proaktivt och på ett så tidigt stadium som möjligt.
  • En god arbetsmiljö är viktigt för en välfungerande verksamhet och därför lyfts arbetsmiljöfrågorna som en naturlig del i samverkansprocessen.

Samverkansavtalet gäller från och med 15 oktober 2018 och tillsvidare. Uppföljning och utvärdering av avtalet kommer att ske årligen.