Rättsäkerhet för dig som är polis

Som polis ska du vara trygg i ditt uppdrag när du företräder samhället.
Både när poliser är utsatta för brott eller när de är misstänkta för brott är det viktigt att utredningen är korrekt och skyndsam. När en polis genom domstolsbeslut har rätt till skadestånd anser vi att arbetsgivaren ska överta regressrätten mot den tilldömde och betala ut skadestånd till den enskilde polisen. Med det menas att arbetsgivaren betalar ut skadestånd till den enskilde polisen och därefter har rätten att kräva tillbaka skulden från den som dömts att betala.

Arbetsrätt

Polisers arbetsskyldighet ska vara klart och tydligt, det handlar till exempel om arbetsuppgifter, var arbetet ska utföras och var man hör hemma i organisationen som arbetstagare. Arbetsledning och geografisk arbetsskyldighet ska regleras via kollektivavtal och lag.

Samverkan

Arbetsmiljölagen är tydlig med att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. För att samverkan ska bli effektiv krävs bland annat att arbetsplatsträffarna utvecklas kontinuerligt.

Ledarskap

Förutsättningarna för att vara chef inom polisen måste utvecklas. Det gäller till exempel kompetensutveckling, administrativt stöd, nätverk och möteskultur. Chefer måste också få tid att arbeta nära sina medarbetare i det vardagliga arbetet.

Försäkringsskydd

Arbetsgivarens försäkringsskydd och stöd för de poliser som skadas eller drabbas av sjukdom på grund av arbetet är otillräckligt. Våra medlemmar ska ha ett fullgott skydd när de drabbas av olycksfall eller arbetssjukdom. För att det ska bli så måste arbetsgivaren ta sitt ansvar och kontinuerligt förbättra skyddet och stödet.
Polisförbundets medlemsförsäkring är ett komplement till övriga försäkringar och ska också utvecklas.

Hot och våld mot polis och anhöriga

Hot och våld förekommer ofta i polisernas vardag, inte bara i det fysiska mötet utan också via digitala kanaler. Poliser ska inte ha ett sämre skydd än andra. I frågan om hot och våld måste regering och riksdag tydligt markera ett ställningstagande för sin polis.
I de fall anhöriga utsätts för brott måste samhället markera tydligt att det är oacceptabelt.