Lönerna ökade över förväntan i Polismyndigheten

Bland flera viktiga framgångar under 2020 märks särskilt vår långa kamp för att uppvärdera polisyrket. När vi utvärderade den senaste avtalsperioden 2017–2020 var det mot ett högt ställt mål. Polislönerna skulle öka med 15 procent på tre år. Det är mer än dubbelt så mycket som märket på arbetsmarknaden. Ändå överträffades målet. Uppföljningen visade att poliser som arbetat i Polismyndigheten under hela perioden haft löneökningar på i genomsnitt minst 16 procent.

Lång kamp för uppvärdering av polisyrket

De framgångar vi skördat de senaste åren bygger på ett långsiktigt arbete. Kampen för högre polislöner tog fart 2014 med poliskårens mobilisering i form av ”25 000 från start” och ”Vad är det värt?”. Men fokus på omorganisationen gjorde att lönefrågan aldrig fick det gehör den förtjänade. Först 2017, efter långsiktigt strategiskt arbete med opinionsbildning och vässade krav i centrala förhandlingar från Polisförbundets sida, hade polisbristen och dess konsekvenser blivit så påtagliga att ett politiskt beslut om 10 000 fler polisanställda togs. I och med det blev polislönerna ett samhällsintresse, vilket i sin tur satte press på politikerna att göra det största pengatillskottet till Polismyndigheten på över 20 år. För 2018 avsattes mer pengar till Polisen än vad myndigheten äskat. Detta följdes av riktade lönesatsningar på 360 miljoner kronor per år under 2019, 2020 och 2021. Tillskotten gjorde det möjligt att i början av 2017 teckna arbetsmarknadens bästa avtal för perioden. Med höjningen har många poliser fått en skälig ersättning för det arbete de utför, men uppvärderingen behöver fortsätta eftersom det fortfarande är för många poliser som lämnar yrket och alldeles för många platser på polisutbildningen som står tomma. Dessutom finns det fler poliser som slutat som borde kunna lockas tillbaka.

Högre löner för livvakter och spanare i Säkerhetspolisen

Medan Polismyndigheten fått 360 miljoner kronor extra per år för att höja polislönerna de senaste tre åren, har Säkerhetspolisen inte fått en extra krona. Men givetvis krävs satsningar även inom Säkerhetspolisen för att uppvärdera yrket. Ett viktigt steg i den riktningen togs i slutet av 2020 då Säkerhetspolisen höjde lönerna för livvakter och spanare. Det hade direkt koppling till det lönelyft vi nått inom Polismyndigheten under avtalsperioden och som gjort att polislönerna inom Säkerhetspolisen halkat efter.

Mer pengar i plånboken genom förbättrade villkor

Det har med rätta varit stort fokus på polislönerna under året, både på lönerevisionen och på det nya lönesystem som byggs upp för att öka lönerna systematiskt mellan revisionerna.

Utöver själva grundlönen får många poliser olika fasta och rörliga tillägg varje månad. Även dessa villkor förbättrades under året för många medlemmar. I juni tecknade vi ett avtalspaket som innehöll ett avtal för hundförare, bättre ob-ersättning, beredskapstillägg i glesbygd och SPI-avtalet som kan tillämpas vid särskilda polisinsatser.

Avtal för hundförare

Under 2020 lyckades vi för första gången teckna ett kollektivavtal för Polismyndighetens hundförare med myndighetsägd hund. Tidigare har hundförarnas villkor reglerats i enskilda överenskommelser med arbetsgivaren. Med kollektivets styrka i ryggen är det lättare att få igenom en skälig ersättning än om var och en ska förhandla själva.

Avtal för beredskap i glesbygd

Dessutom infördes en ny form av ingripandeberedskap i glesbygd där behovet av nattbemanning är lågt. Beredskapen gäller i första hand vissa glesbygdskommuner i Norrland. Arbetsgivaren ville lösa bemanningen genom att vissa medarbetare kan vara i beredskap i hemmet istället för i ordinarie tjänst. Även här förhandlade vi fram en ersättning som ger berörda poliser ett tillskott utöver grundlönen.

Avtal för särskilda polisinsatser

I avtalspaketet som vi tecknade sommaren 2020 ingår också ett avtal som kan tillämpas vid särskilda polisinsatser.

Höjt ob-tillägg

Vi fick också igenom förbättringar av ersättningen för dem som arbetar på obekväm arbetstid. Det är ett nödvändigt steg i rätt riktning eftersom ob-ersättningen varit alldeles för låg under lång tid.

Långsiktig lönepolitik

Vår långa kamp för att uppvärdera polisyrket fortsätter närmast i nästa avtalsrörelse. Kampen förs som tidigare genom opinionsbildning, genom politisk påverkan och rapporter som visar på fakta – som denna rapport från november 2020. Kampen fortsätter också genom ihålligt förhandlingsarbete med de två polismyndigheterna. Till stöd för den långsiktiga lönepolitiken antog Kongressen 2020 också ett nytt lönepolitiskt program som tar ut riktningen för vårt fortsatta arbete för att polisernas löner ska motsvara det ansvar den enskilda polisen har, de risker man utsätts för och de kompetenser som krävs i arbetet.

Pandenim påverkade förhandlingarna

Pandemin satte spår hos många yrkesgrupper under 2020 och hela den svenska avtalsrörelsen blev försenad. Samtidigt fanns anledning att teckna nya avtal anpassade för den nya situationen. Yrkesgrupper med viktiga funktioner i samhället behövde vara beredda på att arbeta mer om många skulle insjukna samtidigt i covid-19.  För att det skulle gå så smärtfritt som möjligt, ville vi att det skulle bygga på frivillighet. Inför semesterperioden tecknade vi ett tillfälligt avtal om ersättning för de poliser som eventuellt skulle drabbas.