– Jag kan inte tänka mig någon annan enskild händelse som så totalt har påverkat arbetsmiljön för alla polisanställda, säger Patrik Danielsson, som är nationellt huvudskyddsombud.

Pandemin präglade arbetsmiljön

Vid upprepade tillfällen under året hördes Polisförbundets nationella huvudskyddsombud Patrik Danielsson, och hans kollegor på regional nivå, i radio och syntes i tv och tidningar. Där lyfte de fram våra krav på bättre skyddsutrustning. Men när Patrik Danielsson summerar året utifrån sin roll för polisernas arbetsmiljö, är det mindre fokus på enskilda utrustningsfrågor och mer på spelet bakom kulisserna.

– Skyddsombud och fackligt förtroendevalda över hela landet har gjort ett enormt jobb för Sveriges poliser. Men våra kompetenser och erfarenheter hade kunnat komma till ännu större nytta om arbetsgivaren involverat oss i det nationella stabsarbetet.

De inledande samarbetssvårigheterna med Polismyndigheten gjorde att man behövde ta till arbetsmiljölagen för att få till förändringar, både för poliser som jobbar ute och inne, vilket bland annat Polistidningen berättat om:

2020-03: Polisens skyddsombud stoppar massblås

2020-04: Frisk på jobbet fel budskap tycker skyddet

Begäran om åtgärder inom flera områden

En annan aktuell fråga som påverkar polisernas arbetsmiljö är hur lokalerna ska vara utformade. Flexibla och öppna planlösningar är Polismyndighetens inriktning. Vi vill att verksamhetens behov ska väga tyngre. I slutet av 2019 lämnade skyddsorganisationen in en begäran om åtgärder i lokalfrågan, som Polistidningen berättat om och vi drev under året frågan vidare på alla nivåer.

De senaste åren har vi också i olika delar av landet upplevt en ny typ av risk då civila utför arbete som tidigare enbart utförts av poliser eftersom risken för hot och våld är påtaglig. Två av våra regioner, Stockholm och Syd, har vänt sig till Arbetsmiljöverket, men arbetsgivarens möjlighet att använda civila består.

Ytterligare en långlivad arbetsmiljöfråga för Sveriges poliser gäller bristen på hörselskydd. Den sträcker sig tillbaka till 2015 då vi vände oss till Arbetsmiljöverket med en begäran om åtgärd för att undvika skadligt buller. Efter många turer finns äntligen nya aktiva hörselskydd på plats som både skyddar mot buller och möjliggör samtal under en insats. Detta sedan en förbättrad version arbetats fram under 2020 tack vare våra krav.

Framgång för arbetsmiljön i nya polisbilar

Vi ligger alltid på för att polisernas arbetsmiljö ska väga tungt i olika upphandlingar och lyckades få gehör för det inför att våra fordon byts ut. I den nyligen genomförda upphandlingen gjordes en separat arbetsmiljöutvärdering av fordonen. Polisförbundet äger en stor del i att den blev av. Bland annat har vi ställt krav på att lastutrymmet ska provpackas då det har varit en kritisk faktor i nuvarande utryckningsfordon.
– För många av våra medlemmar är polisbilen en stor del av arbetsmiljön så det är en viktig framgång för oss och vi hoppas att det ger ringar på vattnet så att polisernas arbetsmiljö väger tungt även i kommande upphandlingar inom olika områden, säger Patrik Danielsson.

Hinder för medarbetarskyddet

Projekt medarbetarskydd har pågått i två etapper sedan 2018. Vår ombudsman Charlotte Nichols berättade i Polistidningen om våra höga förväntningar inför projektet, men lite mer än ett år senare konstaterar hon att vår linje för att skydda polisers integritet mött hinder. Detta trots att vi både haft motioner från medlemmar och en stor medarbetarundersökning i ryggen.
– Vi menar att alla poliser borde skyddas från exponering där det är möjligt genom att begränsa tillgängligheten till deras personuppgifter. Exempelvis vill vi att alla poliser enbart ska ha ett för individen specifikt nummer i sin legitimation. Det enda vi i dagsläget har att hoppas på är att det särskilda tjänstekortet tilldelas alla poliser som en förebyggande åtgärd. Vi har ett starkt stöd i detta bland poliserna som riskerar att utsättas för påverkansförsök av de kriminella personer som de kommer i kontakt med i arbetet, säger hon.

Regeringsuppdrag om förbättrad arbetsmiljö

Under tre år (2018–2020) har Polismyndigheten avsatt 50 miljoner kronor per år till olika arbetsmiljöprojekt. Upprinnelsen är ett regeringsuppdrag som myndigheten fick 2017 för att bland annat förbättra arbetsmiljön. Dessa medel har vi med framgång styrt mot verksamhetsnära projekt i våra medlemmars intressen. Några exempel på projekt som fått del av dessa medel är:

- en ny bäranordning som alternativ till det tunga midjebältet,

- dolt bärande för spanare,

- en enhetlig konfiguration av vårt förstärkningsvapen MP5 samt

- yrkeshandledning för arbetsgrupper med psykiskt påfrestande arbetsuppgifter.

Vår ombudsman Charlotte Nichols upplever att dessa projekt gjort arbetsmiljöfrågorna mer synliga än tidigare inom myndigheten.

– Men tyvärr har dessa medel inte nyttjats fullt ut, så vi har tryckt på för att pengarna ska flyttas över till 2021 så att det viktiga arbetet kan fortsätta framåt, säger hon.

Kameraövervakning

Polisförbundet har också en aktiv roll i det nationella kameraprojekt som Polismyndigheten driver sedan några år. Projektet omfattar övervakningskameror på allmänna platser, drönare, mobiltelefoner med mera – samt kroppsburna kameror, som nu är uppe i 1600 till antalet. Efter tre års användning börjar det vara dags att byta ut dessa kameror, men det finns tveksamheter kring finansieringen som oroar ombudsman Charlotte Nichols, som är vår representant i projektet.

– Vi kan utveckla och ta fram hur många bra saker som helst men om inte ekonomi och införandet blir säkerställt så faller det platt.

Sexuella trakasserier

Polisförbundet har en tydlig uttalad ambition att öka sin synlighet och bli bättre i sitt påverkansarbete för jämställdhet, mångfald och likabehandling. I det arbetet har regionerna en viktig roll. Kongressen 2020 beslutade, efter en motion från förbundsregion Syd, att starta ett nationellt nätverk för jämställdhet, mångfald och likabehandlingsfrågor med deltagare från samtliga förbundsregioner. I slutet av året presenterade vi en undersökning där tolv procent av medlemmarna uppgav att det förekommit sexuella trakasserier på arbetsplatsen under året.

Utvecklad struktur för arbetsmiljön på Säkerhetspolisen

På Säkerhetspolisen har vår skyddsorganisation under året slutfört ett arbete med att skapa en ny struktur för ett bättre arbetsmiljöarbete.
– Vi har utvecklat våra kontaktvägar och påverkan på i stort sett alla chefsnivåer. Framöver fokuserar vi först och främst på den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön där vi bedömer behovet som stort när covid-restriktionerna avvecklas, säger Benny Larsson som är huvudskyddsombud på Säkerhetspolisen.

Långsiktig arbetsmiljöpolitik

Många arbetsmiljöfrågor kräver ett ihållande engagemang under flera års tid.

– Vi lever i en föränderlig värd med snabba kast. Det har det senaste året visat med all tydlighet, men kärnan i vårt arbete för en bättre arbetsmiljö för Sveriges poliser kommer alltid att vara det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Patrik Danielsson.

Polisförbundet har en tydlig uttalad ambition att öka sin synlighet och bli bättre i sitt påverkansarbete för jämställdhet, mångfald och likabehandling. I det arbetet har regionerna en viktig roll. Kongressen 2020 beslutade, efter en motion från förbundsregion Syd, att starta ett nationellt nätverk för jämställdhet, mångfald och likabehandlingsfrågor med deltagare från samtliga förbundsregioner. I slutet av året presenterade vi en undersökning där tolv procent av medlemmarna

Till stöd för vårt långsiktiga arbetsmiljöarbete antog Kongressen 2020 ett nytt arbetsmiljöpolitiskt program som tar ut riktningen för vårt fortsatta arbete. En kortare presentation av programmet finns att se på vår kanal på YouTube.