Vi har ett allvarligt läge när det gäller skjutningar och sprängningar, och det kommer att krävas stora insatser länge för att vända den våldspiral vi nu ser. Det här är en utveckling som både poliser och andra har varnat för under lång tid och där viktiga politiska beslut tagits alldeles för sent.

Exempelvis fattades ett beslut om fler poliser först 2017 – ett beslut som med tanke på tiden det tar att bygga upp den brottsbekämpande förmågan hittills fått en blygsam effekt. De saknas fortfarande omkring 4000 poliser för att nå det tillväxtmål politikerna satt upp för 2024.

Den utveckling vi har idag är ett misslyckande för hela samhället och det krävs insatser inom flera olika områden för att vända den allvarliga utvecklingen.  Att i det här läget kräva rikspolischefens avgång är att göra det alldeles för enkelt för sig.

Politiker måste fokusera på vad som krävs för att hela samhället ska kunna mobiliseras mot våldet. Att peka finger och lägga skulden på en enskild myndighetschef är att rikta fokus bort från det politiska ansvaret för helheten. Det finns mycket kvar att göra på samhällsnivå. Initiativ till förändrad lagstiftning och fortsatt polistillväxt är delar i en betydligt större helhet.

Större fokus måste också riktas inåt i polisorganisationen. Det handlar bland annat om att Polismyndigheten måste bli bättre på att nyttja både nuvarande och framtida resurs på bästa sätt. Kompetensfrågor måste också ges större utrymme i den politiska debatten. Det kan inte bara handla om antal.

 

Katharina von Sydow, förbundsordförande Polisförbundet