Vad innebär överenskommelsen mellan Polisförbundet och Polismyndigheten?
− Vi är överens om principerna för hur vi ser på uppvärdering av polisyrket. Det handlar om att vi nu har pengar, 1,2 miljarder kronor under tre år, för att uppvärdera lönerna för poliser i både inre- och yttre tjänst. Vi är överens om att uppvärderingen ska ske av hela polisyrket, inte bara delar som tidigare. Löneutveckling kopplat till erfarenhet är en viktig del av överenskommelsen

Hur kommer pengarna att fördelas?
− Det ser olika ut för de olika åren. De 400 miljoner kronorna som finns för i år ska regionerna nu komma överens om.

− Polisförbundet har varit kritisk mot hur Polismyndigheten tidigare har använt de extra lönemedlen eftersom det har premierat vissa grupper. Nu är det en bred satsning som gäller, en satsning som behövs för att uppvärdera hela yrket och för att kunna få och behålla tillräckligt med polisiär kompetens i både inre och yttre tjänst.

− Detta innebär att under treårsperioden kommer såväl ingångslöner, löneutveckling kopplat till erfarenhet och utveckling av den polisiära kompetensen samt ersättningar knutna till yrkets krav på tillgänglighet, flexibilitet, ansvar och befogenheter höjas markant under de närmaste åren.

När får medlemmar information om hur mycket de får i löneökning?
− Regionerna ska nu komma överens om hur pengarna ska användas. Dessutom kommer förhandlingarna om den ”vanliga” avtalsrörelsen, det vill säga de pengar som finns i den traditionella lönerevisionen starta. Det är alltså alldeles för tidigt att säga hur mycket det blir för den enskilde polisen.

− Men det som är viktigt här är att vi överens om principerna och att vi nu fått Polismyndigheten att skriva under på att det är hela polisyrket som ska uppvärderas. Där har det skett en förflyttning från deras sida.

Ingångslönerna ska höjas med målet att den inte ska understiga 31 000 kronor 2024. Betyder det att nya poliser kommer att gå om de som i dag har runt 31 000 kronor i månaden?
− Oavsett vad en polis tjänar i dag så kommer han eller hon att få en löneutveckling under de här tre åren eftersom satsningen kommer att träffa hela poliskåren. Tjänar du 31 000 kronor i dag så kommer du att ha en högre lön om tre år. Hur mycket är för tidigt att säga, men med tanke på den här satsningen och att vi även ska ha en traditionell lönerevision så kommer löneutvecklingen att vara positiv och en polis med flera år i tjänst ska om tre år inte ha en lön i nivå med den nya ingångslönen.

Ob-ersättningen ska dubbleras. Vad innebär det?
Vi har avsatt pengar så att ob-ersättningen kan höjas. Exakt hur det kommer att ske ska vi nu komma överens om.

Kommer de som har jobbat länge i yrket att få ta del av satsningarna?
− Ja, vi är överens om att målet med satsningarna är att få fler erfarna att stanna i yrket och då krävs en god löneutveckling för poliser både i inre och yttre tjänst. Det här är något som man kommer att ta stor hänsyn till när regionerna kommer överens om hur pengarna ska fördelas.