Senast uppdaterad 2020-06-23.

Har jag rätt till lön om min chef uppmanar mig att inte komma till jobbet?
Arbetsgivaren har rätt att bestämma att en anställd ska stanna hemma. Men då har du som anställd rätt till lön oavsett om arbetsgivaren kan ge dig arbetsuppgifter eller inte. Du behöver inte ta ut semester.
Däremot har du inte rätt till lön om du själv väljer att stanna hemma utan att göra upp det med din arbetsgivare.

Vad har jag för rättigheter om jag blir sjuk av viruset?
Om du blir sjuk har du rätt till sjuklön och ersättning från Försäkringskassan. Genom kollektivavtalet har du också rätt till ersättning från arbetsgivaren som påbyggnad på sjukpenningen.
Du slipper också karensdag när du är sjuk (gäller från och med 2020-03-11).

Vad är smittbärarpenning?
Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad - eller kan vara - smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. Men statligt anställda får normalt inte smittbärarpenning eftersom man inte får något avdrag på lönen om man är frånvarande från arbetet på grund av misstanke om smitta. För att slippa avdrag krävs det dock ett beslut av en läkare eller motsvarande.
Däremot kan du ha rätt till ersättning från Försäkringskassan för kontroll, behandling eller för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar.
Läs mer om smittbärarpenning på Försäkringskassans webbplats

Kan jag kräva att få jobba hemma om jag är orolig för smitta?
Om det är möjligt för arbetets utförande så kan din arbetsgivare tillåta det.
Bor du i Stockholm är Folkhälsomyndighetens råd att alla som kan bör jobba hemma. (2020-03-16). 

Det är också arbetsgivarens ansvar att riskbedöma verksamheten och att genomföra åtgärder för att förebygga ohälsa eller smitta i arbetet. Ta kontakt med ditt skyddsombud om du vill ha stöd i arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. Skyddsombudet ska också vara med i riskbedömningen av verksamheten.

Har chefen rätt att ge mig andra arbetsuppgifter eller att omplacera mig?
Ja, arbetsgivaren har rätt att göra omdispositioner för att täcka personalfrånvaro om den är tillfällig och oförutsedd. Du är skyldig att utföra arbetsuppgifter som du har kvalifikationer för och som har ett naturligt samband med verksamheten. Arbetsuppgifterna ska omfattas av ditt anställningsavtal och ditt kollektivavtal. Men din anställning ska inte förändras i grunden och så långt det är möjligt ska du och din chef komma överens om andra arbetsuppgifter.

Vad gäller om jag tillhör en riskgrupp? 
En polis som tillhör en riskgrupp kan jobba men kan behöva vara extra försiktig. Därför har Polismyndigheten beslutat att medarbetare som hör till en riskgrupp inte ska genomföra alkoholutandningsprov. 
Det kan finnas andra situationer i arbetet som riskgrupper ska undvika. Generellt kan man säga att en individuell riskbedömning alltid ska göras för att säkerställa att arbetsuppgiften inte innebär en risk för:

  • medarbetare som tillhör en riskgrupp
  • nära anhörig (till medarbetaren) som tillhör en riskgrupp

Polismyndigheten har definierat följande riskgrupper i samband med alkoholutandningsprov, de som:

  • har en kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  • har andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft eller sekretstagnation
  • har kronisk lever- eller njursvikt
  • har diabetes mellitus
  • har ett tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • är över 65 år
  • är gravida

Kan jag säga nej till att åka på en tjänsteresa?
Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor men från och med den 30 juni 2020 är det tillåtet att resa till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. Detta gäller även Monaco, San Marino och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet samt Storbritannien gäller avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 15 juli 2020.

Ytterligare några rekommendationer och datum finns, se Utrikesdepartementets reserekommendationer.

Polismyndigheten har den 12 juni 2020 beslutat att inrikes och utrikes tjänsteresor samt fysiska möten, med externa deltagare eller med deltagare från två eller fler regioner, får genomföras om det bedöms vara nödvändigt utifrån verksamhetens behov. 

I bedömningen av om en resa eller ett fysiskt möte bör genomföras ska risker beaktas avseende smitta eller smittspridning av covid-19 som är förenade med
mötet eller resan. Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende smitta och smittspridning av covid-19 ska beaktas. Vid utrikes tjänsteresa ska även de särskilda förhållanden som gäller vid utrikes resor under pandemin beaktas.

I vanliga fall har din chef har rätt att beordra dig att åka på tjänsteresa (så länge UD och Folkhälsomyndigheten inte avråder från resor till området dit du ska). Men prata med din chef om du är orolig och försök att komma fram till en gemensam lösning.
Om du däremot tillhör en riskgrupp kan det finnas skäl nog för att avråda från en tjänsteresa. Kontakta din läkare innan du reser.

Kan chefen återta min semester?
Har du beviljats semester är beslutet bindande. Men med anledning av coronapandemin har nu Polismyndigheten och de fackliga organisationerna tecknat ett tillfälligt kollektivavtal  om förändringar i semesterplaneringen, om semestern måste dras in och om ersättning för övertid. 

Återtagande av semester får inte bero på dålig planering. Men i en situation då ett stort antal medarbetare blir sjuka och om verksamheten inte kan fortgå kan det finnas fog för att återkalla redan beviljad semester.

Du har rätt till ersättning om din semester skulle återkallas eller avbrytas. Läs mer om det under Frågor och svar om semesterplaneringen

Kan min chef lägga sig i var jag planerar att semestra?
I nuläget tillåter Utrikesdepartementet resor till några länder med anledning av den omfattande spridningen, se de länder som departementet avråder att man reser till. 
I vanliga fall kan arbetsgivaren inte bestämma över vad man gör på sin fritid och kan inte kräva att man avbokar en resa. 

Kan arbetsgivaren tvinga mig att vaccinera mig?
I nuläget finns inget vaccin mot covid-19 men nej, staten som arbetsgivare kan inte tvinga arbetstagare att vaccinera sig.

Vad gäller för mig som aspirant?
Polismyndigheten har gått ut med följande information:
Polismyndigheten och lärosätena försöker hitta flexibla lösningar så att de sista 8 veckorna ska kunna genomföras även om aspiranttiden blir utdragen med anledning av mer än 10 dagars frånvaro på grund av sjukdom/karantän.

Gällande de 10 dagarna som man får vara frånvarande utan att det påverkar aspirantutbildningens längd: det handlar om dagar som man tjänstgör, alltså inte kalenderdagar i en obruten följd. I praktiken innebär det att man skulle kunna vara borta i upp till tre veckor utan att aspirantutbildningens längd påverkas, utifrån hur arbetstiden är förlagd.

Vidare information kommer att förmedlas till nuvarande aspiranter via er aspirantansvarig och till blivande aspiranter via lärosätet. Det är viktigt att ni meddelar ändrade kontaktuppgifter till de ansvariga för att snabbt kunna ta del av ny information.
Polistidningen: Gott hopp om polisexamen 

Vad gäller för mig som polisstudent?
Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansutbildning under coronapandemin ser polisutbildningarna över sitt upplägg. Det kan se olika ut hur man löser vissa moment. Mer information hittar du på respektive högskola/universitets webbplats. Kontakta programansvarig för utbildningen för mer information. 

Regeringen har meddelat att studerande får behålla sitt studiestöd även när skolor stänger på grund av coronaviruset. CSN fortsätter alltså att betala ut studiestöd som vanligt.

Var kan jag ta reda på mer? 
Ta del av Polismyndighetens råd och kontakta ditt skyddsombud om du känner oro eller undrar över din arbetsmiljö. 

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om sjukdomen covid-19

Folkhälsomyndighetens sida med aktuell statistik om utbrottet

Utrikesdepartementets reseinformation

Vårdrådgivningen 1177.se

Försäkringskassan om Coronaviruset