Ändringar görs i tjänstepensionsavtalet, PA 16, och personskadeavtalet, PSA. Även när det gäller tillämpningen av omställningsavtalet och delpensionsavtalet görs ändringar.

Bakgrunden är en höjning av den övre åldersgränsen - från 65 år till 66 års ålder - som riksdagen beslutade om sommaren 2022 i den allmänna sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringen samt motsvarande höjning av den lägsta åldern för möjlighet att ta ut garantipension från det allmänna systemet.

Från Polisförbundets håll har vi under lång tid drivit frågan att våra trygghetssystem måste anpassas till och följa med upp i åldrarna i samma takt som pensionsåldrarna i det allmänna pensionssystemet höjs. För arbetsgivarsidan (arbetsgivarverket) har det inte varit en självklarhet att gå med på att göra dessa anpassningar.

Det förhandlingsresultat som nu nåtts är därför en viktig framgång för facket, men framför allt för de som är långtidssjuka, arbetsskadade med rätt till arbetsskadelivränta, delpensionärer eller arbetslösa/i omställning. Förändringarna har uppnåtts utan att vi behövt ”betala” för dem i form av till exempel försämringar i någon annan del av våra avtal.

Ändringarna träder i kraft från och med årsskiftet 2022/2023.

Det vi har uppnått är följande:

  • Den kompletterande sjukpension som ges enligt PA 16 till den som får sjukersättning (kallades tidigare förtidspension) från Försäkringskassan kan i fortsättningen betalas till 66 års ålder (tidigare till 65 år)
  • Den arbetsskadelivränta som ges enligt PSA till den som är arbetsskadad, kan i fortsättningen utan reduktion betalas till 66 års ålder (tidigare till 65 år)
  • Den utfyllnad till arbetslöshetsersättning som kan ges enligt omställningsavtalet, så kallad a-kasseutfyllnad, kan i fortsättningen betalas till 66 års ålder (tidigare till 65 år).

Dessutom gäller enligt en tillfällig överenskommelse, enbart under år 2023, följande:

  • För den som har delpension enligt delpensionsavtalet kan en arbetsgivare fatta ett tilläggsbeslut som innebär att den beviljade delpensionen förlängs till månaden före det att arbetstagaren fyller 66 år. Det gäller enbart för den som redan har delpension och som under 2023 fyller 65 år. Ett tilläggsbeslut om förlängd delpension är ingen rättighet. Det förutsätter dels att delpensionären har så pass låg allmän pension att han eller hon kommer att få garantipension från det allmänna pensionssystemet dels att arbetsgivaren har förutsättningar i övrigt för tilläggsbeslutet. En förlängd delpension kräver också att den anställde ansöker om det hos arbetsgivaren.
  • Den som före den 1 januari 2023 har fått särskild pensionsersättning enligt omställningsavtalet kan få förlängd särskild pensionsersättning, längst till dess han eller hon fyller 66 år. Det gäller för den som under 2023 fyller 65 år och vars allmänna pension till en del kommer att bestå av garantipension. För att kunna få förlängd särskild pensionsersättning krävs det en ansökan till omställningsnämnden.  

Vidare fortsätter de centrala parterna förhandlingarna om en översyn av PA 16 i övriga delar i enlighet med överenskommelser i avtalsrörelsen 2020-2023