Den sista mars tecknades ett nytt 3-årigt avtal med Säpo som reglerar ett flertal viktiga villkor för de anställda framöver. Men den kanske långsiktigt viktigaste punkten ligger utanför avtalet, nämligen i den gemensamma avsiktsförklaring där vi är eniga om att jobba för att få upp polislönerna inom myndigheten framöver. För om Säpo ska få förutsättningar att attrahera nödvändig polisiär kompetens för att klara av sitt uppdrag måste vi säkra konkurrenskraftiga löner - konkurrenskraftiga gentemot bland annat Polismyndigheten.

Polismyndigheten har länge varit en blödande institution. Det personaltapp av erfarna poliser som urholkat verksamheten börjar avta i omfattning, men det räcker inte. Då antalet poliser ska öka behöver situationen vändas helt. Den stundande avtalsrörelsen för Polismyndigheten kommer därför också att handla om polisbristen och behovet av höjda polislöner för att attrahera personal. Polismyndigheten måste få mer realistiska förutsättningar att förverkliga regeringens mål om att bli drygt 26 000 poliser till 2024. Att ljuset sedan några år har fallit på Polismyndigheten och de behov som finns där har varit bra, men det har samtidigt gjort att Säpo har hamnat i skuggan. Säpo har alltså tappat i konkurrenskraft om den polisiära kompetensen mot en annan myndighet som också gått på knäna.

Vår nu partsgemensamma samsyn om behovet är ett av grundfundamenten i den svenska modellen när en yrkesgrupp behöver få en bättre löneutveckling än arbetsmarknaden i övrigt. Nu kan alltså äntligen arbetet ta fart på riktigt! Med en gemensam målbild kan vi tillsammans analysera löneutvecklingen hos våra polisiära myndigheter och skapa önskade lönebilder som bättre motsvarar kompetens, ansvar och de risker man tar.

Men för att klara av att uppvärdera polisyrket krävs ordentliga budgetförstärkningar från regeringen – och det för samtliga polisiära myndigheter. Säpos löneutveckling för poliser behöver hålla minst samma takt som Polismyndighetens för att klara kompetensförsörjningen framöver. Nu utgår vi från att regeringen lyssnar till dessa behov och ger oss förutsättningar för att se till att det blir fler poliser. Säpo och Polismyndigheten ska konkurrera om den bästa arbetskraften – inte budgettilldelningar för att sluta läcka kompetens. Och det handlar inte ”bara” om pengar – det handlar om vår nationella säkerhet.

Niklas Simson, förhandlingschef

Polisförbundet och SÄPO överens om behovet av höjda polislöner