Anmälan om tillbud

Du skall göra en tillbudsanmälan i LISA-systemet om du misstänker att:

 • du har varit i kontakt med coronasmittad person
 • om du kan konstatera att du har varit i kontakt med coronasmittad person men själv inte uppvisar några symptom på denna sjukdom.

Anmälan om arbetsskada

Du skall göra en arbetsskadeanmälan i LISA-systemet om: 

 • du har varit i kontakt med coronasmittad person
 • du misstänker att du har varit i kontakt med en coronasmittad person och du själv insjuknar med konstaterad smitta eller symptom på denna sjukdom.

Intyg kan vara svårt att få och är inget krav.

Det här ska du redovisa i tillbud- och arbetsskadeanmälan

Det är viktigt att du har med dessa uppgifter som beskriver:

 • om du var ensam eller om flera personer befann sig på platsen
 • vilken typ av arbetsuppgift du utförde
 • om du kände till att det fanns misstanke om corona/covid -19 innan du påbörjade arbetsuppgiften
 • vilken typ av skyddsutrustning som du använde eller om du saknade skyddsutrustning
 • om du hade utbildning eller kunskap om hur du skulle hantera denna typ av situation och om du hade kunskap om hur du skulle hantera eventuell skyddsutrustning
 • vilket smittoämne (covid-19) som du kan konstatera eller misstänker att du har exponerats för 
 • hur exponeringen skedde 

Du som chef

Krav på dokumentation

Arbetsgivaren har en skyldighet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Smittorisker, AFS 2018:4, att dokumentera när exponering för smitta har konstaterats i samband med tillbud, olyckor eller andra oönskade händelser. Dokumentation ska innehålla:

 • namn på de personer som har exponerats
 • vilken typ av arbete som utfördes
 • vilket eller vilka smittämnen, i riskklass 3 eller 4, som arbetstagaren exponerades för, i den utsträckning kunskap finns
 • en beskrivning av hur exponeringen skedde

Hantering av tillbud eller arbetsskador

Du som chef ska hantera tillbuds- och arbetsskadeanmälan enligt
skyndsamhetsprincipen, utreda orsakerna och vidta omedelbara åtgärder eller om så inte är möjligt föra in åtgärder i en handlingsplan. Detta skall göras i samverkan med skyddsombud. 

Anmälan AML 3:3a

Du som chef ska anmäla allvarligt tillbud och arbetsskada som
allvarligt olycksfall  till Arbetsmiljöverket enligt Arbetsmiljölagen 3 kap. 3a§ vid:

 • Tillbud när någon har exponerats för covid-19 men inte visat några symptom eller insjuknat och att det i utredningen framkommer brister i arbetsgivarens system att förebygga risker. Exempel kan vara att skyddsutrustning gått sönder/saknas eller att gällande rutiner inte har följts/brister/saknas.
 • Arbetsskada när någon har smittats av allmänfarlig sjukdom i arbetet och till följd av detta har insjuknat i konstaterad Corona/covid-19 eller symptom på denna sjukdom. Sjukdomen kan vara konstaterad smitta via intyg från läkare eller misstanke om smitta kopplat till arbetsuppgiften.

Intyg från läkare är i nuläget mycket svårt att få och utgör inget krav.

Bedömning skall ske vid varje enskilt fall och i samverkan med skyddsombud. Vid osäkerhet rekommenderar Arbetsmiljöverket att anmäla händelsen istället för att avstå.

Konvertering arbetsskada

Om medarbetaren har anmält tillbud och senare insjuknar i konstaterad corona/covid-19 eller i symptom på denna sjukdom så skall du som chef konvertera tillbudet till en arbetsskada.

Källa:
Rutinen är samverkad 2020-04-15 med Polisförbundets nationella huvudskyddsombud Patrik Danielsson och Robert Tkalcic.