Kollektivavtal

Kollektivavtalen anger de villkor som ska gälla på din arbetsplats och kan ta upp nästan allt som handlar om ditt arbetsliv. Det är arbetsgivaren som tillsammans med fackliga organisationer förhandlar fram och tecknar avtalen.

Idag är många av dina rättigheter och skyldigheter i arbetslivet inte reglerade genom lagstiftning. Men med hjälp av kollektivavtal får alla som jobbar på en arbetsplats samma grundvillkor och försäkringar. Som statligt anställd har du till exempel rätt till fler antal semesterdagar än de 25 som anges i semesterlagen och föräldrapenningtillägg på tio procent av din lön som kompletterar den ersättning som du får från Försäkringskassan vid föräldraledighet. Det är förmåner som har förhandlats fram i kollektivavtal.

Exempel på vad kollektivavtalen tar upp

 • Anställning: Generella villkor för anställningen.
 • Lön och lönetillägg
 • Arbetstid: Arbetstidsförläggning och olika ersättningar för exempelvis övertid, beredskap och jour.
 • Semester: Semesterns längd, antal dagar, utbetalning av semesterlön, uttag av sparade semesterdagar. 
 • Sjukdom: Sjuklönens storlek.
 • Försäkringsskydd och ersättningar vid exempelvis en olycksfallsskada.
 • Ledighet: tjänstledighet, annan ledighet och föräldralön.

Kollektivavtal på olika nivåer

Kollektivavtal kan träffas på olika nivåer - centralt och lokalt. De centrala avtalen lägger ett golv och sedan anpassas de lokala avtalen till de förutsättningar som gäller lokalt på Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen.

Centrala kollektivavtal - för fler än poliser

En del av de kollektivavtal som reglerar villkoren för Polisförbundets medlemmar gäller för alla statligt anställda. Det är kollektivavtal som är tecknade på central nivå mellan Arbetsgivarverket och vår förhandlingspart OFR/S,P,O. OFR är Offentliganställdas förhandlingsråd (S,P och O står för statstjänstemän, poliser och officerare).

De centrala kollektivavtalen är så kallade ramavtal. Det innebär att de anger grunden för vilka arbetsvillkor som ska gälla.

Lokala kollektivavtal - på nationell nivå

Lokala avtal kan tecknas mellan Polisförbundet och Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen. Dessa avtal kan komplettera de centrala avtalen eller i vissa delar även innehålla andra bestämmelser än de som finns i det centrala kollektivavtalet.

Exempel på lokala avtal

 • arbetstid och semester
 • kompletterande pensionsavsättning
 • förhandlingsordning vid rekrytering och anställning
 • kostnadsersättningar och flyttersättning
 •  föräldralön
 • omställning

Lokal lokala kollektivavtal  på regional nivå

När de centrala parterna är överens om ett centralt löneavtal påbörjas de lokala förhandlingarna. Efter det att lokala parter träffat ett nationellt avtal med övergripande förutsättningar kan rätten att förhandla delegeras till regionsnivå som är närmare medlemmarna. Förhandlingar på den nivån kallas lokal lokal nivå.

Kontakta din förbundsregion om du vill veta mer om vilka avtalsvillkor som gäller för dig.