Kollektivavtal

Idag är många av dina rättigheter och skyldigheter i arbetslivet inte reglerade genom lagstiftning. Men med hjälp av kollektivavtal får alla som jobbar på en arbetsplats samma grundvillkor och försäkringar. Som statligt anställd har du till exempel rätt till fler antal semesterdagar än de 25 som anges i semesterlagen och föräldrapenningtillägg på tio procent av din lön som kompletterar den ersättning som du får från Försäkringskassan vid föräldraledighet. Det är förmåner som har förhandlats fram i kollektivavtal.

Exempel på vad kollektivavtalen tar upp

  • Anställning: Generella villkor för anställningen.
  • Lön och lönetillägg
  • Arbetstid: Arbetstidsförläggning och olika ersättningar för exempelvis övertid, beredskap och jour.
  • Semester: Semesterns längd, antal dagar, utbetalning av semesterlön, uttag av sparade semesterdagar. 
  • Sjukdom: Sjuklönens storlek.
  • Försäkringsskydd och ersättningar vid exempelvis en olycksfallsskada.
  • Ledighet: tjänstledighet, annan ledighet och föräldralön.

Kollektivavtal på olika nivåer

Kollektivavtal kan träffas på olika nivåer - centralt och lokalt. De centrala avtalen lägger ett golv och sedan anpassas de lokala avtalen till de förutsättningar som gäller lokalt på Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen. När du söker efter vad som gäller för dig rekommenderar vi dig att börja leta i de lokala kollektivavtalen för den myndighet du jobbar i.

Lokala kollektivavtal tecknas bara om de har stöd i centrala avtal och erätter då det centrala avtalets regleringar.

Lokala kollektivavtal - för dig som är inloggad

Logga in här om du är medlem och vill se vilka lokala avtal som gäller för dig.

Centrala kollektivavtal - för fler än poliser

Logga in här om du är medlem och vill se vilka centrala avtal som gäller för dig.

En del av de kollektivavtal som reglerar villkoren för Polisförbundets medlemmar gäller för alla statligt anställda. Det är kollektivavtal som är tecknade på central nivå mellan Arbetsgivarverket och vår förhandlingspart OFR/S,P,O. OFR är Offentliganställdas förhandlingsråd (S,P och O står för statstjänstemän, poliser och officerare).

De centrala kollektivavtalen är så kallade ramavtal. Det innebär att de anger grunden för vilka arbetsvillkor som ska gälla.