Polisförbundets mål är att du som medlem ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Syftet med den informationstexten nedan är att beskriva vilka personuppgifter vi behandlar, till vilket ändamål samt dina rättigheter. Du kan även ladda ner en folder om vår personuppgiftshantering. 

Varför och på vilka grunder behandlar vi dina personuppgifter?

1) Avtal

För att Polisförbundet ska kunna fullfölja det avtal vi har med dig som medlem behöver vi dina personuppgifter för att:

 • förhandla dina anställnings- och lönevillkor, stödja dig i arbetsrättsliga frågor och i de övriga skyldigheter vi har gentemot dig som medlem
 • hantera ditt medlemskap (t.ex. hantera din ansökan om att bli medlem hos oss, fakturera din medlemsavgift samt för-medla försäkringstjänster som erbjuds i samband med medlemskapet)
 • kommunicera med dig, hålla dig informerad om aktuella medlemsfrågor samt distribuera Polistidningen

2) Intresse

För att vi ska kunna tillvarata dina intressen som medlem behöver vi dina personuppgifter, till exempel för att du ska kunna ta del av förmåner som exempelvis stipendier.

Vilka uppgifter om dig behandlar vi?

 • Personnummer, namn, adress, mejladress, telefonnummer, arbetsplats/skola och befattning
 • Förtroendeuppdrag och genomförda utbildningar inom uppdraget
 • Betalningsinformation
 • Information vi mottar i samband med medlemsärenden eller förhandling av ärenden förknippade med din person (till exempel handlingar i samband med ett arbetsskadeärende eller noteringar i samband med ett medlemsärende)
 • Uppgifter om lön och ersättningar kopplat till avtalsförhandlingar

Vilka andra vi kan komma att dela dina personuppgifter med

Polisförbundet har informationsutbyte med andra organisationer, myndigheter och företag när det krävs för att fullfölja uppdraget. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och lagligt sätt. För att fullfölja det avtal vi har med dig som medlem kan vi komma att dela dina uppgifter med:

 • Försäkringsförmedlare och försäkringsbolag – för att de ska kunna administrera försäkringar du har rätt till
 • Banker – för avdrag eller återbetalning av din medlemsavgift
 • Arbetsgivare samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisation – i samband med lönerevision, till statlig statistik eller vid konflikt med arbetsgivare
 • Tryckeri och postombud – för att relevant information från Polisförbundet ska nå dig
 • Leverantörer av IT-system, IT-stöd och IT-tjänster åt Polisförbundet
 • Hotell – om du som förtroendevald går facklig utbildning eller medverkar vid kongress eller andra fackliga sammanhang
 • Leverantörer av tjänster till medlemmar och förtroendevalda – för att du ska erhålla de tjänster du har rätt till

Rättslig förpliktelse

I de fall Polisförbundet är rättsligt förpliktade kan dina uppgifter komma att lämnas till exempelvis Skattemyndigheten.

Så länge behåller vi dina uppgifter

Polisförbundet rensar information om dig löpande. Vi kan behöva spara information under den tid som den allmänna preskriptionstiden löper (10 år). Detta är för att kunna hjälpa dig med frågor även efter att ett ärende är avslutat. Det är även för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk även om du har begärt utträde ur förbundet och avtalsförhållandet mellan dig och Polisförbundet upplösts. Exempelvis om du råkar ut för skada/sjukdom som ska anmälas till försäkringsbolag, behöver vi veta när du varit medlem.

Dina rättigheter

Information om när och hur dina uppgifter behandlas. 

Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära ett registerutdrag över vilka uppgifter Polisförbundet behandlar om dig.

Begär ett registerutdrag

Rätt till rättelse

Vi måste se till att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade. Du har rätt att be oss rätta och komplettera eventuella felaktiga uppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att be att få dina uppgifter raderade. Det finns undan-tag, exempelvis om vi behöver dem för att uppfylla en rättslig förpliktelse. I annat fall måste vi radera dina uppgifter på din begäran, exempelvis om de inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller de används till direktmarknadsföring från oss och du motsätter dig detta.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I dessa fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under den tid som uppgifternas korrekthet utreds.

Dataportabilitet

Du har i vissa fall har rätt att när som helst få ut och använda dina personuppgifter på annat håll.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot viss behandling av dina uppgifter. Det gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen kan Polisförbundet endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande och berättigade skäl till att uppgifterna behöver behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Kontakta oss om du har frågor kring dataskydd eller dina personuppgifter

Polisförbundets organisationsnummer: 802002–6780

Postadress:
Polisförbundet (personuppgiftsansvarig)
Box 5583
114 85 Stockholm

Telefon: 08-676 97 00
E-post: dataskydd@polisforbundet.se

Om du vill komma i kontakt med Polisförbundets dataskyddsombud:

dataskyddsombud@tco.se