Svensk polis hör till världens mest professionella. Det vill vi fortsätta att vara men då behöver poliser ges de verktyg som krävs för att föra kåren framåt.

För att rusta kåren för morgondagens alltmer komplexa utmaningar och för att utbilda våra blivande kollegor för framtidens brottslighet behöver dagens polisutbildning utvecklas. Det behöver också utbudet av kvalitativ fort- och vidareutbildning för de som redan är poliser.

Polisprofessionen måste stärkas och kåren måste få den status den förtjänar. Den resan börjar med ännu bättre utbildning och med bättre möjligheter att utvecklas. Då kan poliser ta större plats och vara med och driva förändring och förbättring, både i organisationen och i samhällsdebatten.

Polisförbundet jobbar för:

 • Att polisutbildningen görs om till en 3-årig högskoleutbildning om 180 högskolepoäng.
 • Att utbildningen leder till en yrkesexamen med yrkeslegitimation.
 • Att medel tillskjuts så att lärosätena framöver ska kunna erbjuda poliser relevanta kurser och program för fortsatta studier.
 • Att det avsätts särskilda forskningsmedel för praktiknära polisforskning till vilken poliser har tillträde efter fortsatta studier på avancerad nivå.
 • Att poliser ges möjlighet att ta mer plats som viktiga aktörer inom utveckling, utvärdering och forskning kring polisiärt arbete. 

Fördelarna med att polisutbildningen görs om till en 3-årig högskoleutbildning:

 • En extra termin ger behövlig extratid för att hinna med allt som behövs under grundutbildningen till polis. 
 • I högskolans regi ställs tydligare krav på ”aspiranten” (den verksamhetsförlagda utbildningen) vilket gör att kraven på vad Polismyndigheten måste erbjuda polisstudenter under praktiken skärps. 
 • Utbildningar som håller för låg kvalitet kan förlora examensrätten när polisutbildningen, liksom andra högskoleutbildningar, hamnar under Universitetskanslerämbetets kvalitetsgranskning. 
 • Yrkesexamen och den därtill kopplade yrkeslegitimationen tydliggör polisprofessionen samt stärker dess ställning i förhållande till andra professioner.
 • En grundutbildning om 180 högskolepoäng ger poliser tillträde till fortsatta akademiska studier i såväl Sverige som utomlands. Därmed ökar polisers möjligheter att vidareutbilda sig.
 • Vägen mot forskning förkortas för det viktiga fåtal som vill ägna sig åt praktiknära forskning i polisiärt arbete.