Polisförbundets kongress

Kongressen är Polisförbundets högsta beslutande organ. Det är här som vi tar ut riktningen för Polisförbundets framtida arbete. Polisförbundet har kongress vartannat år. 

Kongress 2018

2018 hölls kongressen i Örebro. 123 ombud representerade våra medlemmar från hela landet.

Möteshandlingar

Du som är medlem kan ta del av kongressens möteshandlingar när du är inloggad på Mina sidor. Där hittar du också en förteckning över vilka motioner som bifölls.

Kongressens möteshandlingar

Motioner

Till förbundets högsta beslutande organ har alla medlemmar rätt att skicka in motioner. Många av de 113 motionerna handlade om villkorsfrågor. Polistidningen har gjort en sammanställning över alla motioner i korthet och vilka som klubbades igenom.

Polistidningens sammanställning över motionerna

Höjd medlemsavgift

Medlemsavgiften höjs med 18 kronor från den 1 januari 2019 och 9 kronor för aspiranter. Samtidigt införs en möjlighet att stå kvar som medlem utan att betala fackavgift (men att fortsatt betala för försäkringar) under tjänstledighet.

Polisförbundets varumärke

Polisförbundets arbete ska märkas i medlemmarnas vardag genom bättre löner, ökad trygghet, bättre arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö och mer inflytande i vardagen. Förbundet lyssnar och involverar medlemmarna i arbetet att utveckla kåren. Dessa löften ingår i en varumärkesplattform som beskriver vad Polisförbundet ska vara och stå för.

Etikgrupp vill föreslå yrkesed

Under kongressen medverkade Polisförbundets etikgrupp, som leds av den tidigare förbundsordföranden Gunno Gunnmo. Gruppens uppgift är att ta fram yrkesetiska riktlinjer för poliser.

Filmer