Polisförbundet och Polismyndigheten kom i juni överens om de övergripande fördelningsprinciperna gällande den extra polislönesatsning som aviserats från politiskt håll för perioden 2022 till 2024 på totalt 1,2 miljarder kronor. Principerna innebär att hela polisyrket ska uppvärderas och att erfarenhet ska premieras i lönesättningen.

Parterna är nu överens om att för år 2022 tillförs 400 miljoner kronor utöver revisionsbeloppet till regioner och avdelningar. Det innebär att parterna regionalt och avdelningsvis nu kommer att börja arbeta och ta fram egna direktiv, vilka i sin tur sätter ramarna för revisionsarbetet. Detta arbete ska vara klart senast den 31 oktober 2022.

−  Vi har tagit ett viktigt steg vidare i arbetet med att uppvärdera polisyrket. Nu ska de regionala/avdelningsvisa förhandlingarna ta vid för att säkra att behoven ute i organisationen prioriteras, säger Martina Perzanowska, förhandlingschef på Polisförbundet.

Överenskommelsen innebär bland annat:

  • Den nya revisionen gäller från och med den 1 oktober 2022 och ska bestämmas i lönesättande samtal för de med chefs- eller arbetsledande funktioner och för de arbetstagare som så önskar.
  • Övriga arbetstagare får sina nya löner bestämda i kollektivavtal efter förhandlingar mellan parterna.
  • Bedömningsperioden är från och med den 1 april 2021 till och med den 30 september 2022 och målet är att ny lön ska betalas ut senast i april 2023.
  • Här kan du som förtroendevald läsa protokollen om överenskommelsen.

 

Frågor & svar

Vad innebär överenskommelsen för våra medlemmar?

− Att uppvärderingen av polisyrket fortsätter. Polisförbundet har kommit överens med arbetsgivaren om hur de politiskt beslutade extrapengarna till polislöner ska användas, och det är naturligtvis en styrka att parterna är överens. Pengarna för 2022 tillförs den vanliga revisionen och det innebär att det kommer finnas betydligt mer pengar att fördela än vad som annars vore fallet. Inriktningen är att poliser som använder sin polisiära kompetens till gagn för verksamheten ska vara extra prioriterade.

Hur mycket pengar blir det totalt i och med att både RALS och de extra 400 miljoner kronorna är med i överenskommelsen?

− Det är i dagsläget inte möjligt att svara på exakt i kronor och ören. Värdet på revisionen är minst 1,8 procent och vad det innebär i reda pengar kommer räknas fram i månadsskiftet september/oktober.

Vad är nästa steg i arbetet?

− Nu kommer regionerna och avdelningarna att få börja arbeta och ta fram sina egna direktiv tillsammans med arbetsgivarparten, dessa direktiv sätter i sin tur ramarna för revisionsarbetet i respektive region och avdelning. Polisförbundets uppfattning är att det är en styrka att arbeta med lönerna så nära medlemmarna som möjligt, bland annat eftersom kännedomen om lokala utmaningar och möjligheter är större där än på den nationella nivån.

Vilka grupper prioriteras i 2022 års lönesatsning?

− De politiskt tilldelade pengarna ska i första hand tillfalla de poliser som använder sin polisiära kompetens till gagn för verksamheten. Exakt vad det innebär kommer bestämmas i respektive region och avdelning.

Dokument

Förhandlingsprotokollet, överenskommelsen och bilagorna finns här för dig som är medlem och loggar in med bank-id.