De senaste åren har polisers löner inom Säpo riskerat att tappa i konkurrenskraft gentemot löneutvecklingen inom Polismyndigheten då man inte har fått motsvarande budgettilldelning för att höja lönerna.

− Vi är nu eniga om att det är oerhört viktigt att löneutvecklingen håller minst samma takt som inom Polismyndigheten om vi ska klara kompetensförsörjningen framöver. Vi är dock helt beroende av vilka satsningar regeringen är beredd att göra framöver, säger Mikael Sjöstedt, Polisförbundets ordförande för Säkerhetspolisen.

Parterna är bland annat överens om att tillsätta en gemensam lönestatistikgrupp för att följa löneutvecklingen kopplat till den särskilda polislönesatsning som pågår vid Polismyndigheten.

− Jag utgår från att man från regeringshåll lyssnar när både arbetsgivaren och facket är eniga om framtida behov. Ytterst handlar det om att kunna attrahera tillräckligt många poliser till Säpo för att kunna skydda den nationella säkerheten, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Fakta om avtalet

  • Det nya avtalet innehåller tre lönerevisionstillfällen, 1 oktober 2020, 2021 och 2022, om inte parterna enas om annat för revision två och tre.
  • Vid årsskiftet 2020/21 genomfördes en särskild lönesatsning. Överenskommelsen innebär att det nu även kommer ske en revision med retroaktivitet från den 1 oktober 2020. Lönesättning sker genom lönesättande samtal där utfallet sedan följs upp. Utfallet ska inte understiga 1,8% på kollektivet för första revisionen.
  • Säpo har vidare äskat om särskilda medel för att attrahera och behålla den polisiära kompetens som verksamheten kräver. Vid särskild lönesatsning kan det tillföras i samband med revision eller utanför revisionstillfället.
  • Ett avtal om ersättning för instruktörer på span och personskyddet har införts. Parterna är överens om att under avtalsperioden se över behov av motsvarande för övrig verksamhet. Parterna ska även föra dialog kring förutsättningar för utvecklingstjänstgöring – internt inom Säkerhetspolisen och externt hos andra myndigheter.
  • Till arbetet med karriär- och utvecklingsvägar ska parterna ta fram kriterier för när lön kan justeras utanför ordinarie RALS.
  • Det har avtalats om en partsgemensam lönestatistikgrupp. Gruppen ska under avtalsperioden följa löneutvecklingen på andra myndigheter, bl.a. Polismyndigheten kopplat till den särskilda polislönesatsning som skett och väntas fortsätta.

Vad händer nu?
Lönesamtal 2 mellan chef och medarbetare börjar hållas under maj månad och inriktningen är att ny lön utbetalas i juni. Den betalas ut med retroaktivitet från 2020-10-01.