– Inlagan visar på stora brister i Polismyndighetens arbete och i rikspolischefens arbetsmiljöansvar. Jag har tillsammans med det andra nationella huvudskyddsombudet och Stockholms regionalt samordnande skyddsombud identifierat brister kring riskbedömningar och i ansvaret för arbetsmiljön, säger det nationella huvudskyddsombudet Patrik Danielsson.

I inlagan har bland annat följande risker identifierats.

  • Brist på samverkan med skyddsombud i ett tidigt skede för att identifiera arbetsmiljörisker och vidta åtgärder för att ta bort/reducera dessa risker i syfte att förebygga ohälsa.
  • Brist på riskbedömningar under angivna tidsperioder.
  • Brist på riskbedömning inför presentationen av utredningen. Vi anser att utredningen initialt skulle ha föredragits av utredaren till rikspolischefen och en begränsad grupp med deltagande av ATO (Arbetstagarorganisationen) och NHSO (Nationella huvudskyddsombudet) för att ge möjlighet till en saklig bedömning om innehållets art kopplat till arbetsmiljörisker. En riskbedömning skulle därefter ha genomförts för att identifiera risker och upprättande av en handlingsplan med innehåll om bland annat krisstöd.

Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow säger följande:

– Vår inlaga är tydlig och visar på stora brister. Rikspolischefen måste nu ta ett tydligt ansvar för det inträffade och jag förväntar mig att han agerar skyndsamt. I Polismyndighetens rapport finns en tidsplan för när bristerna ska vara åtgärdade och det är först om ett halvår. Det duger inte. Jag vill redan i nästa vecka på mitt möte med rikspolischefen ha tydliga svar på hur mina medlemmar ska känna sig trygga och bli behandlade med respekt och att arbetsgivaren har deras rygg om något händer.