Sedan länge har det funnits ett stort missnöje över det fackliga inflytandet i bemanningsfrågor. Motsvarande frustration har också funnits på arbetsgivarsidan sedan länge, även om det inte alltid handlar om samma frågor.

Av den anledningen startade vi för ett år sedan ett partsgemensamt arbete på nationell nivå i syfte att se om vi kunde enas om förbättringar i bemanningsprocessen som bägge parter kan stå bakom. Det skulle kunna handla om förändringar i det kollektivavtal vi har för bemanningsfrågor, men också förändringar i myndighetens styrdokument, processer eller rutiner.

Efter att nu ha bedrivit det arbetet i ett år var det dags för en summering. Då vi under arbetets gång inte lyckats enas i alla frågor kunde vi konstatera att det fortfarande finns frågor som parterna behöver jobba vidare med innan vi vet om vi kan kompromissa och ändå komma överens om en helhet.

En fråga som länge stått i centrum för diskussionen har varit att få möjlighet att delta vid anställningsintervjuer för att få insyn, delaktighet och inflytande i processen. Tyvärr delar inte arbetsgivaren vår syn på behovet. I stället vill man att vi mer ska fokusera på de strategiska frågorna som man skulle kunna diskutera i partssammansatta bemanningsråd. Det är säkert något vi skulle kunna diskutera vidare, men just nu finns en hämsko för arbetsgivaren när det gäller att svara upp på våra förslag om kompromisser. Det är också den kritik som myndigheten fått av JO då man inte följt besluten från Statens överklagandenämnd i några fall. Frågan kompliceras ytterligare av att det för tillfället pågår en offentlig utredning inom området vilken förväntas presenteras först någon gång i november.

Av den anledningen har nu parterna enats om att pausa arbetet i avvaktan på utredningens förslag för att sedan se om vi kan hitta några kompromisslösningar som i slutänden förbättrar bemanningsprocesserna i myndigheten.

Även om partsarbetet nu pausats kommer vi att fortsätta lyfta frågorna internt i vår organisation, inte minst inom bemanningsnätverket där vi fortsätter skapa förutsättningar att förbättra nuvarande situation. Facket måste få en större insyn och påverkan via bemanningsråd nationellt, regionalt och lokalt och på såväl den långsiktiga som kortsiktiga bemanningsplaneringen. Dessutom måste vi som facklig motpart få bättre insyn och kunna påverka rekryteringar, inte minst chefsrekryteringarna.

Tillsättningar ska baseras på sakliga och opartiska bedömningar utifrån förtjänst och skicklighet. Den statliga värdegrunden med demokrati och likabehandling måste vara självklar där den som vill satsa kan se tydliga karriär- och utvecklingsvägar. Det ska aldrig behöva finnas misstankar om vänskapskorruption med bristande tillit som följd. Det är alltid viktigt, men särskilt nu när Sveriges poliskår ska växa snabbt.

Niklas Simson, förhandlingschef