Efter en lång process är nu slutligen ett avtal på plats. I den del som gäller lönerevisionen per den 1 oktober 2015 har Polismyndigheten och Polisförbundet enats om nya individuella löner för cirka 19 000 poliser. Lönerna kommer att utbetalas med retroaktivitet från och med den 1 oktober 2015.

I den framåtsyftande delen är utgångspunkten att Polismyndigheten för att vara en attraktiv arbetsgivare behöver kunna rekrytera, motivera, utveckla och behålla sådan polisiär kompetens som behövs på kort och lång sikt. I syfte att säkra Polismyndighetens kompetensförsörjning i detta avseende, att utveckla polisverksamheten och att ytterligare professionalisera polisyrket krävs därför en fortsatt uppvärdering av polisyrket. För att finansiera detta kommer effektiviserings- och rationaliseringsvinster, liksom till följd av personalavgångar frigjorda lönemedel, återinvesteras i verksamheten i form av polislöner i den utsträckning som är möjlig med hänsyn också tagen till statsmakternas styrning av och förväntningar på myndigheten.

Polismyndigheten och Polisförbundet är överens om att gemensamt försöka hitta en systematik för lönesättning när anställda byter funktion, och ska snarast påbörja arbetet för att se över funktioner utifrån verksamhetens behov. För att uppvärdera polisyrket och tydliggöra karriärvägar är parterna överens om att en analys behöver göras för att nå önskad lönebild för olika funktioner. Härigenom kommer också lönen kunna användas som ett styrmedel för verksamhetens bästa. Detta genom att möjliggöra en löneutveckling såväl när man söker sig till mer kvalificerade uppgifter som när man utvecklas i sin funktion.

– Vägen fram till ett avtal har varit komplicerad, säger rikspolischef Dan Eliasson. Det har varit en inte alldeles enkel balansgång mellan å ena sidan polisernas berättigade förväntningar på högre löner och å andra sidan de begräsningar som följer av både den finansiella verkligheten och den statliga arbetsgivarpolitiken. Men nu har vi nått fram till ett avtal som ger uttryck för vår gemensamma inriktning – en effektivare Polis närmare medborgarna. Jag är glad att vi till sist lyckades hitta en form som skapar förutsättningar för en fortsatt uppgradering och uppvärdering  av polisyrket och som också kan skapa långsiktighet i lönebildningen, säger Eliasson.

– Vi har tagit ett första steg och ser en uppriktig vilja att rätta till löneläget för poliser. En uppvärdering av polisyrket är nödvändig för att lösa polisbristen. Samtidigt behöver mer göras för att uppvärdera och uppgradera ett yrke som alltfler söker sig ifrån. För att få fler att välja polisyrket och stanna kvar  är ett omfattande polislönelyft nödvändigt. Därför måste nu regering och riksdag skjuta till mer pengar till höstens förhandlingar. Det kommer också att behövas pengar till en utveckling av polisyrket. Nu måste både politiker och Polismyndigheten gå från ord till handling – för oss är det här bara början, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Parterna är också redan nu överens om vissa strukturella frågor rörande nästkommande lönerevision, bland annat att fullfölja de satsningar som har påbörjats i lönerevisionen per den 1 oktober 2015 och att lönesättande samtal ska tillämpas för de poliser som har chefs- eller arbetsledande funktioner, liksom för övriga poliser som så önskar. Parterna är också överens om att utöka den lokala chefskretsen så att även lokalpolisområdescheferna omfattas av chefsavtalet fr.o.m. den 1 september 2016.

Ta del av hela avtalet på www.polisforbundet.se

För mer information 

Gabriel Wernstedt, pressansvarig, 0703-99 86 00