Drygt fyra av tio poliser uppger att de har sömnsvårigheter på grund av sin arbetssituation. Var tredje polis har fysiska besvär som huvudvärk och magont och varannan polis psykosociala besvär såsom irritation, koncentrationssvårigheter och nedstämdhet på grund av sin arbetssituation. Det visar en undersökning bland Polisförbundets medlemmar som Novus gjort.

 

Stressen och pressen är hög i tjänstemännens arbetsliv. Arbetsmiljöstatistik från SCB från 2013 visar att var tredje statligt och var fjärde privat anställd tjänsteman upplever att arbetet är anspänt. En ny medlemsundersökning från Polisförbundet visar dock att poliserna skiljer ut sig. 56 procent av poliserna upplever negativ stress i sitt arbete i hög utsträckning.

- En tidvis tuff arbetsmiljö är ett normaltillstånd för poliser, som många lärt sig hantera. Men när arbetsbelastningen är så stor att det leder till sömnproblem och fysiska och psykosociala besvär är det en tydlig larmsignal. För att poliser ska känna glädje och utveckling måste arbetsmiljöarbetet stärkas med tydligare rutiner för och tid till riskbedömning, åtgärder och uppföljning, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande

Drygt tre av fyra poliser känner sig ofta trötta och slitna efter arbetsdagens slut. Belastningen upplevs lika ansträngd oavsett ålder, kön, inkomst eller på vilken nivå i polisorganisationen du jobbar. Ett närvarande ledarskap som möjliggör regelbunden dialog med arbetstagarna är en viktig åtgärd för att förbättra arbetsmiljön:

- Cheferna behöver ges förutsättningar att få vara chefer och ta hand om sin personal, det handlar både om bättre stödfunktioner men också möjlighet att delegera uppgifter till biträdande chefer. I den nya polisorganisationen har cheferna fullt upp att sköta den polisiära verksamheten och tiden för närvarande ledarskap och personalutveckling saknas, säger Lena Nitz

Den ökade arbetsbelastningen är också ett resultat av att allt färre poliser ska göra allt mer. Antalet poliser är för få och allt fler poliser funderar på eller har aktivt sökt sig bort från yrket.

- Poliserna måste få möjlighet att utvecklas som poliser, när arbetsbelastningen ökar samtidigt som löneutvecklingen bromsat, ser många ingen annan möjlighet än att lämna polisyrket och polisbristen blir nu alltmer uppenbar, säger Lena Nitz 

Polisförbundet vill:

  • Stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet genom bättre rutiner för och uppföljning av riskbedömningar och stärkt samarbete mellan skyddsombuden och cheferna.
  • Ge chefer förutsättningar att vara chefer och ta hand om sin personal genom förbättrade stödfunktioner och biträdande chefer.
  • Lösa polisbristen genom bättre löneutveckling så fler poliser stannar kvar i och nya söker sig till yrket.

Fakta om undersökningen

4362 webbintervjuer genomfördes mellan 27 april och 9 maj 2016 bland Polisförbundets medlemmar i yrkesverksam ålder. 61,7 procent genomförde hela intervjun.

Ta del av hela undersökningen inklusive regionala siffror på www.polisforbundet.se

För mer information 

Gabriel Wernstedt, pressansvarig, 0703-99 86 00