Andra slutsatser i rapporten är att det krävs mer digital kompetens, ökad synlighet, kontinuerlig kompetensutveckling och tydligare forskningsanknytning.

- Poliskårens förmågor och kompetenser måste utvecklas och förändras i takt med omvärlden och brottsligheten. För att inte ligga steget efter utvecklingen måste vi våga tänka långsiktigt – det måste börja redan i dag, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

I studien identifieras flera stora samhällstrender som har stark påverkan på polisens arbete. Det handlar bland annat om ökade krav på offentlig sektor, urbaniseringen med ökade socioekonomiska klyftor, teknikutvecklingen och omställningen till ett mer digitalt samhälle med ökad digital brottslighet samt att brottsligheten blir allt mer internationell.

Studien, som tar sikte 20 år framåt i tiden, bygger bland annat på två enkätundersökningar, en bland poliser och en bland allmänheten, samt på intervjuer med polisförbunden i Tyskland, Skottland, Nederländerna och Norge. Resultat har sedan analyserats tillsammans med en flera experter inom olika sakområden.

Med detta arbete som grund identifierades framtida förmågor och kompetenser och konkreta rekommendationer kring polisens yrkesutveckling, kompetensbehov, och möjligheter.

Läs den bifogade rapporten eller ta del av den på Polisförbundets hemsida.