Polisförbundet har undersökt de polisiära utredarnas arbetssituation. Resultatet visar att polisbristen är högst kännbar inom verksamheten. Många känner även att de missgynnats både lönemässigt och karriärmässigt. Det här påverkar arbetet negativt och i förlängningen möjligheten att komma till rätta med den grova kriminaliteten i samhället.

Läs rapporten Polisiär kompetens för ökad brottsuppklarning

− Regeringens förslag om straffskärpningar är verkningslösa om inte fler bott klaras upp och vi får fler fällande domar. Polisens förmåga att attrahera och behålla polisiära utredare är oerhört viktig om vi ska se bättre resultat framöver.” säger Katharina von Sydow, ordförande Polisförbundet.

Varannan överväger att lämna

Därför är det oroande att nästan varannan polisiär utredare överväger att lämna poliskåren. Missnöjet går att härleda till flera orsaker: 7 av 10 anser att det inte finns tillräckligt med karriär- och utvecklingsvägar för dem i deras nuvarande funktion.

Dessutom uppger nästan 67 procent av utredarna att de är missnöjda med sin lön. Samtidigt anges en bra lön vara det som skulle få utredarna att stanna kvar.

Följderna av polisbristen tär också på utredarna. 8 av 10 upplever att arbetsbelastningen har varit hög det senaste året. Följderna är växande ärendehögar och en känsla av otillräcklighet. Hela 6 av 10 anser att det leder till att högprioriterade ärenden prioriteras ned.

− Polismyndigheten måste tydligt visa att man värderar sina polisiära utredare och deras kompetens, att de får den lön de förtjänar och möjligheter att utvecklas i sitt arbete. Men också att man använder deras kompetens där den bäst behövs, bland annat genom att minska deras administrativa börda, säger Katharina von Sydow.

Satsningar på polisiär kompetens behövs

För att vända denna utveckling krävs satsningar på den polisiära kompetensen. Polisförbundet vill därför se:

  • satsningar på fler poliser, med en gedigen utbildning, fortsätter över tid så att polisen får den kapacitet som krävs. Det är nödvändigt för att fler brott ska klaras upp men också för en arbetsmiljö där landets poliser vill stanna kvar i.
  • fortsatta satsningar på polislöner till dess att de står i paritet med yrkets komplexitet och samhällsbärande ansvar, samt även möjlighet att konkurrera med andra likvärdiga yrken.
  • förbättrat administrativa stödet förbättras för att frigöra polisers arbetstid där den mest behövs. Det kan både ske genom att anställa fler civila men också genom effektivare IT-system och automatiseringar.              

Om undersökningen

Polisförbundet har genomfört en medlemsundersökning via Novus med 2 027 svarande. I en första rapport ”Poliskår under press” som presenterades i maj 2022, beskrevs resultaten för hela gruppen poliser. I den kommande rapporten har vi tittat närmare på gruppen utredare (23 procent av de svarande) för att den gruppen urskiljer sig negativt i sina svar jämfört med övriga poliser.