I undersökningen uppger tre procent att de själva blivit utsatta för sexuella trakasserier under den senaste 12-månadersperioden. (Sju procent av kvinnorna har blivit utsatt för sexuella trakasserier. Motsvarande siffra för männen är 1 procent).

Undersökningen visar också att fler än var fjärde polis (27 procent) anser att det inte går att offentligt framföra kritiska uppfattningar på sin avdelning/enhet utan att det får negativa konsekvenser.

Resultaten oroar. Undersökningen visar på en tystnadskultur där medarbetare inte vågar lyfta problem och kritik. I den myllan kan oacceptabla beteenden så som sexuella trakasserier och kränkningar gro. Nu krävs det ett tydligare ledarskap som uppmuntrar åsiktsutbyten och där medarbetare kan känna sig trygga med att larma om missförhållanden, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Fler resultat av undersökningen:

  • Var femte anser att män och kvinnor inte har lika möjligheter att göra karriär på sin arbetsplats. Bland kvinnorna uppger 31 procent att män och kvinnor inte har lika möjligheter, bland männen 14 procent.
  • Var tredje polis (34 procent) anser att den manliga polisen utgör normen på arbetsplatsen. Fler kvinnor (49 procent) än män (27) anser det.
  • Var femte (21 procent) uppger att det förekommit kränkande särbehandling på arbetsplatsen under det senaste året.