Avtalet, som gäller för hela avtalsperioden 2017–2020, innebär ett tydligt steg på den uppvärderingsresa som behövs för att göra polisyrket mer attraktivt. För att lyckas locka fler att vilja söka sig till myndigheten och färre att vilja lämna yrket är det viktigt att Polismyndigheten är en attraktiv arbetsgivare, med en god arbetsmiljö och goda möjligheter för de anställda att utvecklas. Parternas gemensamma målbild är därför att löneökningstakten för poliser under avtalsperioden ska ligga väl över det så kallade märket på arbetsmarknaden.

Avtalet innebär i ett första steg att två lönerevisonstidpunkter slås samman till en med utbetalning från den 1 april 2018. Polislönerna kommer i denna sammanslagna revision att öka med i genomsnitt 5,4 procent. I detta ligger också en fortsatt satsning på de poliser som tjänstgjort minst 5 år och tjänar mindre än 28 500 kronor. Därutöver införs särskilda tillägg för dem som arbetar i de särskilt prioriterade områdena. Avtalsperiodens andra lönerevision är den 1 oktober 2019.

Som ett komplement till lönerevisionerna kommer parterna att fortsatt arbeta med att tydliggöra karriär- och utvecklingsvägar för poliser, med ett inledande fokus på poliser i yttre tjänst. Karriär- och utvecklingsvägar ska bidra till att polisiär kompetens och erfarenhet ska synliggöras och kunna värderas högre än tidigare. Medel har särskilt avsatts för detta ändamål.

Parterna har sedan tidigare arbetat för att åstadkomma lönestrukturella förändringar genom exempelvis höjda begynnelselöner för poliser och särskilda lönesatsningar på poliser med några års anställningstid, liksom genom satsningar på poliser i lokalpolisområdena och i de särskilt utsatta områdena. Detta arbete fortsätter under avtalsperioden med beaktande av behovet och det ekonomiska läget.

− Jag är mycket glad över att vi genom det här avtalet tar ännu ett steg i vårt långsiktiga arbete med att uppvärdera polisyrket för att säkra den framtida kompetensförsörjningen av svensk polis. Regeringens ekonomiska tillskott till polisen har gett myndigheten möjlighet att ta detta steg. Avtalet är ett viktigt steg på vägen, men vi kommer att behöva göra mer i kommande lönerevisioner, säger rikspolischef Dan Eliasson.

− I och med det här avtalet har uppvärderingsresan av polisyrket påbörjats. Vi är också överens om fortsatta satsningar på polislönerna. Men samtidigt är vi fortfarande långt ifrån de nivåer som behövs för att mota den akuta polisbristen. Sveriges poliser har halkat efter under lång tid och detta avtal kommer att behöva följas av fler satsningar för att höja yrkets attraktivitet och mota polisbristen. Polislönerna måste stå i proportion till den kompetens, det ansvar och de tuffa arbetsvillkor poliser har. Vi kommer noggrant att följa, utvärdera och påverka hur utfallet blir på nationell och regional nivå, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Avtalet i korthet:

Löneökningarna i periodens första lönerevision är i genomsnitt 5,4 procent.

I arbetet med tydliggörande av karriär- och utvecklingsvägar fokuseras inledningsvis på poliser i yttre tjänst. Särskilda medel har avsatts för att stärka sakligheten i lönesättningen inför sjösättningen av den nya systematiken.

Löneökningarna i periodens andra lönerevision kommer att vara beroende av behovet och myndighetens ekonomiska förutsättningar.

Ett tillägg inrättas för dem som arbetar mot problembilden i de särskilt prioriterade områdena.

Ett nytt sätt att förlägga arbetstider ska prövas i syfte att under brottsfrekvent tid bättre tillgodose allmänhetens behov av poliser och för att stärka polisernas arbetsmiljö.

Systematiken för polisernas tjänstegrader och möjligheten till införande av ytterligare gradbeteckningar ska ses över.

Kontakt

Polismyndigheten
Nationellt mediecenter, 010-563 91 70, media@polisen.se

Polisförbundet
Kristina Mäler, Pressekreterare, 070-294 10 30