Polisers utsatthet för hot, våld och annan otillbörlig påverkan har ökat med två procentenheter sedan 2017, från 40 procent till 42 procent. I ingripandeverksamheten har utsattheten ökat med fyra procentenheter, från 68 till 72 procent. Det framgår av Polisförbundets undersökning som presenteras i den kommande rapporten ”När de som skyddar attackeras”.

Polisers utsatthet för hot och våld har ökat och det här är en utveckling som måste vändas. Polisyrket är ett utsatt yrke men de nivåer vi ser nu är oacceptabla. Poliser ska hjälpa och skydda andra och för att kunna göra det på bästa sätt måste deras egen utsatthet minska, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Sett över en femårsperiod anser drygt hälften av de 2943 poliserna i undersökningen att våldet blivit grövre (52 procent), mer utstuderat (37 procent) och sker oftare (32 procent).

För att minska utsattheten krävs främst fortsatta satsningar för att öka antalet poliser.

Prio ett är att vi måste bli fler för att få stopp på den här utvecklingen och för att bättre kunna bekämpa den här kriminaliteten. För att bli fler måste uppvärderingen av polisyrket fortsätta, bland annat i form av högre löner så att fler stannar i yrket, fler lockas tillbaka och fler väljer att studera till polis, säger Lena Nitz.

Polisförbundet ser också åtgärder som kan genomföras här och nu för att få ut fler polistimmar från verksamheten och därmed öka säkerheten.

Om Polismyndigheten anställde administratörer som avlastar poliser från deras administrativa börda skulle mycket polistid kunna frigöras. Det skulle bidra till en säkrare arbetsmiljö för kollegorna samtidigt som det skulle stärka brottsbekämpningen.

För att bekämpa brottsligheten på sikt krävs också kraftfullare förebyggande åtgärder.

Att förebygga brott är ingenting som Polisen gör på egen hand utan här krävs det också större satsningar från skola, socialtjänst och övriga kommunala verksamheter, säger Lena Nitz.

Krav i korthet

  • Fortsatta satsningar på fler poliser.
  • Anställ administratörer som avlastar poliser.
  • Renodla Polisens uppdrag.
  • Genomför nödvändig fort- och vidareutbildning.
  • Stärk det personliga skyddet i form av exempelvis skalskydd, utrustning och identitetsskydd.
  • Skärp straffen för våld och hot mot tjänstemän även för brott av normalgraden.
  • Stärk polisers rätt till kränkningsersättning.

Om undersökningen

Novus Opinion har på uppdrag av Polisförbundet genomfört en medlemsundersökning om bland annat polisers syn på hot och våld i arbetet. Fältperioden var 14 maj–6 juni 2019.

2 943 webbintervjuer genomfördes bland Polisförbundets medlemmar i yrkesverksam ålder. Urvalet har dragits slumpmässigt ur Polisförbundets medlemspanel. Svaren har skett anonymt.

De 2 943 svarande som genomfört hela webbintervjun utgör 59 procent av nettourvalet. Det finns enligt Novus inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet. Undersökningen ses som åsiktsmässigt representativ för den grupp som skulle undersökas och de slutsatser som presenteras i undersökningen gäller hela Polisförbundets medlemskår.