I dag presenterade Statskontorets sin slutrapport om Polisens nya organisation. De konstaterar bland annat att omorganisationen inte har medfört att polisens förmåga att ingripa mot brott förbättrats.

-          Rapporten bekräftar de synpunkter och den kritik vi har fört fram under flera år. Resursbrist och brister i styrningen gör att polisens kontakter med medborgarna inte blivit bättre och att utredningsresultaten fortsätter att försämras, vilket är mycket allvarligt, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Syftet med omorganisationen var att polisen skulle komma närmare medborgarna och att polisens resultat skulle förbättras. Drygt tre och ett halvt år efter införandet av den nya organisationen har detta inte skett. Även om Statskontoret konstaterar att den sammanhållna myndigheten är mer enhetlig och flexibel och att den nationella och regionala ledningen är tydligare har få verksamhetsresultat förbättrats. Enligt Statskontoret har det exempelvis inte funnits tillräckligt med resurser för att infria flera av målen, bland annat när det gäller att förstärka den lokala polisverksamheten.

-          Att tro att det var möjligt att genomföra myndighetssveriges största omorganisation utan extra resurser var både naivt och fel. Tyvärr har mina medlemmar fått betala priset i form av en försämrad arbetsmiljö, stora mängder övertid och en frustration över att inte kunna göra ett bra jobb, säger Lena Nitz.

Statskontoret har i tidigare rapporter lyft fram att styrningen inte är tillräckligt utvecklad. I slutrapporten skriver man att dessa utmaningar fortfarande finns kvar.

-          Även vi har påpekat att styrningen inom den nya polisorganisationen inte fungerar tillfredställande. Det måste bli tydligt vilket ansvar och mandat chefer ute i organisationen har. Den otydligheten vi ser idag skapar osäkerhet, brist på handlingskraft och ibland alldeles för långa beslutsprocesser som i sin tur påverkar polisens effektivitet och arbetsmiljö, säger Lena Nitz.

Statskontoret ger nu flera rekommendationer för det fortsatta arbetet som Polisförbundet välkomnar. De skriver bland annat att Polismyndigheten bör utveckla sin verksamhetsuppföljning och fortsätta arbetet med att stärka det lokala polisarbetet.

-          Polisbristen är idag en av de största utmaningarna som Polismyndigheten står inför för att kunna uppfylla målet med omorganisationen. För att övervinna det krävs både uthållighet, långsiktighet och inte minst mer resurser så Polismyndigheten kan möta de förväntningar som finns från både allmänhet och politiker, avslutar Lena Nitz.

Kontakt:

Kristina Mäler

Pressekreterare

070-294 10 30