- Mot bakgrund av den omvärld vi lever i med till exempel terrorhot och med en polisbrist där poliser slutar i en omfattning vi inte har sett tidigare, behöver vi få ett svar på polisen grundförmåga och hur polisen skulle klara av extra ordinära påfrestningar, säger Lena Nitz.

Polisförbundet anser att Riksrevisionen ska granska Polisens förmåga att klara av en samordnad terrorattack mot Sverige och om förutsättningar till exempel när det gäller personal, materiel, operativ planering och övningsverksamhet är tillräcklig. Precis på samma sätt som Riksrevisionen tidigare stresstestat Försvarsmakten.

Stresstest är en vedertagen metod för att studera olika verksamheter och hur de klarar extra ordinära påfrestningar.

- Polisförbundet är inte ute efter att godkänna eller underkänna svensk polis, utan att få ett tillförlitligt svar på om vår grundförmåga är tillräcklig och räcker för extra ordinära påfrestningar som till exempel terrorhot. Det är ett svar som är viktigt för hela samhället, säger Lena Nitz.

Fakta typer av liknande stresstest:

Strålsäkerhetsmyndigheten genomförde ett stresstest för några år sedan efter den japanska katastrofen i Fukushima. Testen undersökte hur kärnkraftverkens haveriberedskap fungerar när en riktigt stor katastrof inträffar.

Finansinspektionen har efter finanskrisen på uppdrag av EU:s bankmyndighet EBA testat de svenska storbankernas motståndskraft mot kraftiga försämringar i ekonomin. Finansinspektionen gick igenom bankernas låneportföljer och bedömde kvaliteten på bankernas tillgångar.

År 2014 granskade Riksrevisionen Försvarsmaktens förmåga i förhållande till riksdagens och regeringens krav. Det som uppmärksammades var framförallt förmågan att på sikt kunna ha upp till 2000 personer insatta i fyra längre förbandsinsatser samtidigt, både internationellt och nationellt. Den övergripande bedömningen av Försvarsmaktens förmåga var att den är bristfällig och kommer att så förbli under de närmaste åren och att det finns begränsningar i hur den kan lösa sina uppgifter.

För mer information

Åsa Märs, kommunikationschef 070-208 66 02