Nyligen förtydligade Polisförbundet avtalet om förstärkningsspeciallistan tillsammans med arbetsgivaren. Läs mer om det här. 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Fråga 1: Vad gäller för medarbetare som jobbar på Nationella avdelningar/NOA?

Svar: För den som är placerad i en avdelning gäller samma grundförutsättning som för den som är placerad vid en polisregion, med det tillägget att man vid tillämpning av avtalet anses tillhöra den polisregion i vilken man geografiskt har sitt tjänsteställe.

Fråga 2: Jag har arbetat enligt förstärkningsspeciallistan, men vill stanna kvar i Stockholm över helgen för att se på fotboll, gå på teater eller liknande. Jag vill därför senarelägga hemresan till söndagen. Vad gäller?

Svar: I detta fall reser personen inte hem på torsdagen vecka 2, varför alla kriterier för tillägget om 10 000 kr inte är uppfyllda. Därför gäller istället den andra bestämmelsen enligt vilken man behöver samla ihop 20 arbetsdagar innan tillägg utbetalas. I frågeexemplet har personen haft 8 arbetsdagar (jämför med fråga 19).

Fråga 3: På tisdagen vecka 1 reste jag till Stockholm för att förstärka enligt förstärkningsspeciallistan. Dagen efter blev jag sjuk och fullgjorde inte arbetstid utan reste istället hem på onsdagen vecka 1 och var därefter sjuk under hela den aktuella förstärkningsperioden. Vad gäller?

Svar: Vid sjukfrånvaro beräknas lönetillägget proportionerligt i förhållande till antalet dagar som var planerat enligt förstärkningsspeciallistan. I exemplet reduceras tillägget till 2 x 1 000 kr. Detta gäller även om det skulle visa sig att berörd tillfrisknar och i stället fullgör arbete på hemmaplan. 

Fråga 4: Måste det nya kollektivavtalet tillämpas vid förstärkningar till exempelvis Stockholm eller kan förstärkningen göras på annat sätt?

Svar: Avtalet måste inte tillämpas. Det går fortfarande att bemanna förstärkningen på samma sätt som tidigare, det vill säga inom ramen för bestämmelserna i ASA/Polis. Arbetsgivaren kan också som ett alternativ till detta använda SPI-avtalet om det skulle bedömas vara lämpligt. Men för att kvalificera sig för det lönetillägg som finns i avtalet om förstärkningsspeciallista krävs att förstärkningen genomförs enligt just det avtalet (för andra fall finns alternativbestämmelsen).

Fråga 5: Gäller avtalet även exempelvis RLC-operatörer eller kriminaltekniker?

Svar: Ja, om avtalet tillämpas på dessa. Det kan tillämpas på alla arbetstagare som förstärker i annan polisregion efter det att beslut om tillfälliga resursförstärkningar har fattats.

Fråga 6: Jag ska förstärka inom min egen polisregion. Innebär det att jag kan få ersättning enligt avtalet?

Svar: Nej, avtalet kan enbart tillämpas för förstärkning i annan region (om förstärkningen följer av beslut om tillfälliga resursförstärkningar). Däremot tillämpas naturligtvis det gällande arbetstidsregelverket fullt, dvs. i normalfallet ASA/Polis eller, i förekommande fall, SPI-avtalet.

Fråga 7: Jag arbetar på NOA med ordinarie placering i Stockholm. Kan jag få ersättning enligt avtalet om jag förstärker i region Stockholm?

Svar: Nej. För att avtalet ska kunna tillämpas måste den tillfälliga förstärkningen vara i en annan polisregion än den där du geografiskt har ditt ordinarie tjänsteställe.

Fråga 8: Jag utför arbete på mitt tjänsteställe i min hemmaregion, men med arbetsuppgifter kopplade till ärenden i annan region. Kan jag få ersättning enligt avtalet?

Svar: Nej. För att avtalet ska kunna tillämpas måste man tjänstgöra hemifrån på en ort i en annan region.

Fråga 9: Kan avtalet gälla även om inte NOA har fattat beslut om tillfällig resursförstärkning?

Svar: Ja, om det finns en överenskommelse om tillfällig förstärkning mellan två regioner så kan avtalet också tillämpas. I sådana fall ska vakthavande befäl på NOA hållas informerad.

Fråga 10: Jag arbetar som spanare och reser över regiongränsen inom ramen för ett ordinarie ärende. Kan jag få ersättning enligt avtalet till följd av det?

Svar: Nej, en förutsättning för att avtalet ska kunna tillämpas är att resan sker med anledning av att det har fattats beslut om tillfällig resursförstärkning.

Fråga 11: Jag ska arbeta enligt förstärkningsspeciallistan under en 14-dagarsperiod. Ska jag registrera restid i Heroma?

Svar: Nej. Resan till och från den polisregion där förstärkningen sker inkluderas när förstärkningsspeciallistan ska stämmas av mot den underliggande arbetstiden. Restiden ska därför inte registreras separat i Heroma.

Fråga 12: Den tid som planerats för resan visade sig inte räcka i förhållande till den faktiska tid som resan tog. Hur hanteras det?

Svar: Den faktiska tiden för resan ska inkluderas när förstärkningsspeciallistan ska stämmas av mot den underliggande arbetstiden.

Fråga 13: Jag förstärker i en annan region, dock inte genom förstärkningsspeciallistan utan genom bestämmelserna i ASA/Polis. Ska jag registrera restid till och från förrättningsorten i Heroma?

Svar: I förekommande fall, ja. En sådan tjänsteresa ska redovisas enligt vanliga rutiner.

Fråga 14: Kan man när avtalet tillämpas få ytterligare ersättning utöver de 10 000 kronorna och den övertidsersättning som följer av avstämningen?

Svar: Ja, utgångspunkten är att bestämmelserna i ASA/Polis gäller parallellt med avtalet om förstärkningsspeciallista. Dock gäller några undantag härifrån: När avtalet tillämpas så kan man inte samtidigt få varseltillägg eller övertid enligt arbetstidsavstämningsbestämmelserna i ASA/Polis. Under resorna till och från förrättningsorten kan man inte heller få restidstillägg.

Fråga 15: Kan man få ytterligare ersättning om man fick reda på sin resa till Stockholm sent till följd av att man ersätter någon annan som blev sjuk?

Svar: Nej, i det särskilda tillägget om 10 000 kronor har parterna redan tagit höjd för eventuellt sent besked att resa på tillfällig resursförstärkning. Parterna är dock överens om den övergripande inriktningen att det ska vara så god framförhållning som möjligt för att det ska ges möjlighet att planera för sin frånvaro hemifrån. Här ska även beaktas den övergripande ambitionen att i första hand eftersträva frivillighet.  

Fråga 16: Mina faktiska arbetstider under förstärkningen till Stockholm fick jag besked om först på fredagen innan avresan. Har jag inte rätt att få veta det tidigare?

Svar: Nej. Skälet är att förstärkningsspeciallistan in i det sista kan behöva anpassas till de förutsättningar och de behov som råder under den veckan du förstärker. Men givetvis ska du få besked om arbetstiderna så snart som möjligt, även om det kan finnas risk för att de förändras inför avresan. I förhållande till de faktiska arbetstiderna under kommenderingen har parterna ansett det vara mer prioriterat att verka för att berörda medarbetare i så god tid som möjligt får vetskap om själva förstärkningsperioden då de förväntas resa. Detta för att underlätta planeringen för den tid man är hemifrån.

Fråga 17: Jag har veckoplanerad eller periodplanerad arbetstid och får tidigt reda på att jag ska förstärka i Stockholm enligt förstärkningsspeciallistan. Vilken arbetstid ska planeras in i min ordinarie vecko- eller periodlista?

Svar: Det så kallade normtidsmåttet (oftast 5x7:42, dvs. totalt 38:30 timmar per vecka) bör, när det är möjligt, planeras in i den ordinarie vecko- eller periodlistan, dvs. exempelvis kl. 08.00-15.42 måndag-fredag vecka 1 och vecka 2.

Fråga 18: Varför förväntas enligt förstärkningsspeciallistan arbetstid fullgöras av samma gäng både onsdag vecka 1 och onsdag vecka 2? Finns det ett större behov av resursförstärkningar på onsdagar än övriga dagar?

Svar: Resursförstärkningsbehoven kan naturligtvis variera mellan veckodagarna över tid, men generellt torde behoven inte vara större på onsdagar än på övriga veckodagar. Parterna har genom konstruktionen med arbetstid två onsdagar i följd dock främst tänkt sig att skapa förutsättningar för den mottagande polisregionen att under hela eller delar av det första onsdagspasset kunna ge nyanlända medarbetare information om sådant som de kan behöva vara informerade om utan att verksamheten till följd av informationsinsatsen ska behöva förlora operativ kraft. Den operativa kraften säkerställs ju genom att de medarbetare som anlände en vecka tidigare arbetar sitt andra onsdagspass under nämnda onsdag.

Fråga 19: Jag arbetar som utredare och reser ganska ofta under kortare perioder – oftast ett par, tre dagar åt gången – till region Stockholm inom ramen för ett beslut om tillfällig resursförflyttning. Hur fungerar tilläggskonstruktionen för mig?

Svar: Avtalet om förstärkningsspeciallista gäller inte i detta fall. Istället gäller den alternativa bestämmelsen, och enligt den gäller följande: Du håller räkningen på det antal arbetspass du har fullgjort i kommenderingen. När du har fått ihop 20 pass där inom en sexmånadersperiod så är det dags att rapportera det och då är du berättigad till 10 000 kronor. Notera att det bara är antalet arbetspass i kommenderingen som räknas enligt denna bestämmelse. Antalet kalenderdagar hemifrån eller eventuella fristående resdagar räknas alltså inte in i denna alternativa bestämmelse.