Pengarna kommer från ett riksdagsbeslut om att avsätta 400 miljoner kronor om året under tre år (totalt 1,2 miljarder kronor) till höjda polislöner under åren 2022 till 2024.

Överenskommelsen innebär att såväl ingångslöner, löneutveckling kopplat till erfarenhet och utveckling, samt ersättningar knutna till kravet på tillgänglighet, ansvar och befogenheter kommer att höjas de närmaste åren.

I korthet innebär satsningarna att:

  • Polisyrket uppvärderas i relation till andra yrkesgrupper. Under 2022 tillförs regioner och avdelningar 400 miljoner kronor för fortsatta satsningar utifrån regionala och avdelningsvisa behov.
  • Dubblering av ob-tilläggen. Under 2023 och 2024 kommer ersättningen för ob-tilläggen och andra arbetstidsberoende ersättningar att höjas. Nationellt avsätts minst 300 miljoner för detta under 2023 samt ytterligare minst 100 miljoner under 2024.
  • Höjda ingångslöner. Den polisiära grundkompetensen uppvärderas för att kunna rekrytera tillräckligt många kvalificerade och motiverade till polisyrket framöver. Under 2023 och 2024 höjs ingångslönen med målsättningen att den 2024 inte ska understiga 31 000 kronor. Nationellt avsätts under 2023 och 2024 minst 150 miljoner kronor för höjda ingångslöner.
  • Övriga medel. De medel som finns kvar för 2023 och 2024 (som mest 100 miljoner kronor per år) tillförs, efter en partsgemensam nationell avstämning, regioner och avdelningar för att behålla och utveckla den polisiära kompetensen.

Det fortsatta arbetet med uppvärderingen av polisyrket ska också ha  särskilt fokus på risker för osakliga och oskäliga löneskillnader på grund av kön.