Högre lön ger bättre polisarbete och tryggare medborgare

Högre lön är den enskilt viktigaste faktorn för att poliser ska fortsätta i yrket. En skälig lön gör att fler poliser stannar kvar i yrket. Då stannar också kunskapen och erfarenheten kvar i organisationen.

Högre lön gör även att statusen för yrket ökar och vi får fler bra sökande till polisutbildningarna.

Kort sagt leder högre lön till bättre polisarbete och ökad trygghet för medborgarna.

Gemensamma mål att jobba mot

Våra medlemmar ska ha en god löneutveckling. Vi måste därför vara målmedvetna och ha gemensamma mål. Vårt lönepolitiska program är den gemensamma och långsiktiga grunden. Det är ett strategiskt styrdokument som visar hur förbundet driver lönepolitiken och hur polisyrket ska värderas. Programmet ska skapa förståelse, acceptans och trygghet bland förbundets medlemmar och förtroendevalda, samt ge en grund att stå på i löneförhandlingar.

Polisförbundet tycker

Lönebildning

Löneökningar kommer inte av sig själva. Det krävs facklig styrka som ger bra kollektivavtal. Polisförbundet ska på alla nivåer verka för att förhandlingsarbetet prioriteras och bedrivs kontinuerligt med hög kvalitet.

Lönesättning

Polisen ska vara en attraktiv arbetsplats och lönen ska bidra till arbetstillfredsställelse. Kriterier som ska påverka lönen är bland annat arbetets svårighetsgrad, befogenheter, ansvar, yrkeserfarenhet och kompetens. Det är viktigt att kriterierna är väl kända och accepterade. De ska vara nationellt lika för alla poliser.

Individuell lön

Lönen ska vara individuell och ha en lägsta nivå. Lönen ska baseras på vad som görs, hur det görs och andra sakliga faktorer.