Det här är Polisförbundets program riktat till politiker. Läs även vårt program riktat till polismyndigheterna.

Stärk samhällets samlade förmåga

Polisen kan inte ensam möta samhällets och brottslighetens utmaningar. Ska polisen fullt ut kunna uppfylla sitt uppdrag i alla delar behöver även andra aktörer ha de resurser och förmågor som krävs, från förskola, skola och socialtjänst till rättsväsendets alla delar. Bara med gemensamma krafter kan vi vinna över brottsligheten.

Därför vill Polisförbundet att regering och riksdag: 

  • Arbetar aktivt med en kriskommission, tillsammans med övriga viktiga aktörer, i syfte att ta fram en gemensam handlingsplan för samhällets krismobilisering med anledning av den eskalerande våldsutvecklingen.
  • Stärker helhetssynen på och långsiktigheten för rättsväsendet genom att resurssätta hela rättskedjan utifrån de myndighetsgemensamma prognosticerade verksamhetsvolymerna.
  • Följer upp lagen om kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet med syfte att tillse att kommunerna har de resurser som krävs för ett effektivt och välfungerande arbete i samverkan med andra samhällsaktörer.

Effektivisera polisorganisationen

Stora satsningar har skett på Polismyndigheten som varit underdimensionerad i förhållande till uppdraget. Med dessa satsningar har följt förväntningar på ökad synlighet och tillgänglighet samt på förbättrade resultat. Men dagens styrning, ledning och organisationskultur sätter käppar i hjulen för en optimal användning av polisens resurser, för framgångsrik brottsbekämpning och uppklarning och också för polisen som en attraktiv arbetsgivare.

Därför vill Polisförbundet att regering och riksdag: 

  • Ger Statskontoret i uppdrag att följa upp den tidigare granskningen av omorganiseringen av Polismyndigheten, med syfte att ge rekommendationer om förändringar för ökad kvalitet och effektivitet samt en välfungerande styrning.
  • Ger Polismyndigheten i uppdrag att ta fram verksamhetsanalyser till grund för bedömningar av nödvändig förmåga och behovet av olika kompetenser för att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet.

Utveckla brottsbekämpningen

Ska brotten bekämpas på ett mer effektivt sätt måste resurser sättas in från två håll, både på att hantera de brott som sker och på att förebygga brott. För att det senare ska vara möjligt måste samverkan mellan olika aktörer stärkas, exempelvis genom ett utökat informationsutbyte. Men brottsbekämpningen måste också utvecklas genom att mer fokus läggs på att se till att rätt kompetenser finns på rätt plats och genom att se till att dessa kompetenser utvecklas utifrån de alltmer komplexa behov som kommer med utvecklingen i både samhället och brottsligheten.

Därför vill Polisförbundet att regering och riksdag: 

  • Före mandatperiodens slut utökar möjligheterna till informationsutbyte mellan myndigheter och enskilda huvudmän för att stärka polisens och andra aktörers brottsbekämpande och brottsförebyggande förmåga.
  • Höjer polisens förmåga genom att utveckla den polisiära kompetensen via en uppgraderad polisutbildning om 180 poäng med tillhörande yrkesexamen.

Gör polisyrket attraktivt

För att Polismyndigheten fullt ut ska kunna uppfylla hela sitt uppdrag behöver polisbristen åtgärdas och tillväxtmålen nås. För att det ska kunna ske behöver polisyrket bli mer attraktivt. Riskerna, lönen, arbetstiderna och arbetsvillkoren är de vanligaste orsakerna till att unga vuxna i dag väljer bort polisyrket. Utsatthet för hot och våld i kombination med en lön som inte ger tillräcklig ersättning för utsattheten, ansvaret, skyldigheterna och yrkets komplexitet har gjort att erfarna poliser lämnar yrket för mindre utsatta branscher med högre lön, bättre arbetstider och arbetsvillkor.

Därför vill Polisförbundet att regering och riksdag: 

  • Skärper normalpåföljden för blåljussabotage och våld och hot mot tjänsteman, stärker skyddet för uppgifter om poliser och deras närstående, samt minskar exponeringen av polisers namn i beslut och handlingar.
  • Ökar polisyrkets attraktivitet och håller kvar värdefull polisiär kompetens genom att fortsätta att satsa på polislöner fram till dess att utbildningsplatserna fylls och polisavhoppen bromsas.

Sätt ansvarsfulla tillväxtmål

För att klara av polisens uppdrag fullt ut i alla delar behöver polismyndigheterna inte bara ha rätt antal anställda i förhållande till befolkningen, man behöver också ha rätt kompetenser bland de anställda. En ansvarsfull tillväxt beaktar att den polisiära kompetensen är unik och behöver värnas i form av befogenheter och skyldigheter, men också i form av ett bättre nyttjande av varje polis. Tillväxten behöver därför ske i en takt som tillåter kvalitativ grundutbildning, handledning, kunskapsöverföring, fort- och vidareutbildning samt användbarhet i yrkets alla delar. Bara så kan samhället få ut mesta möjliga av varje enskild polis, samtidigt som tilliten värnas och kåren fortsatt kan vara en poliskår i världsklass.

Därför vill Polisförbundet att regering och riksdag: 

  • Gör en långsiktig, blocköverskridande överenskommelse om polistillväxt i en takt som värnar den polisunika erfarenheten och som inte överanstränger polisorganisationen.