Det här är Polisförbundets program riktat till polismyndigheterna. Läs även vårt program riktat till politiker.

Fackligt inflytande

Polisförbundet vill vara en ansvarstagande part som tillsammans med Polismyndigheten bidrar till en bättre och effektivare verksamhet, en bättre arbetsmiljö och en ökad arbetsglädje.

Polisförbundets förslag på åtgärder för ökat fackligt inflytande i enlighet med lagstiftarens intentioner är:

 • Utveckla och förbättra strukturen och processerna för det fackliga inflytandet på alla nivåer.
 • Underlätta fackligt arbete genom att ta bort existerande hinder för förtroendevalda och skyddsombud att utföra sitt uppdrag.
 • Uppmana chefer på alla nivåer att skapa bättre samverkan med Polisförbundet i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Utbilda chefer på alla nivåer i den svenska partsmodellen.

Arbetsgivarpolitik

Vikten av att Polismyndigheten är en attraktiv arbetsgivare har blivit en samhällsfråga i en tid av polisbrist och grov organiserad brottslighet som flyttat fram sina positioner i form av bland annat ett ökat antal skjutningar och sprängningar – samtidigt som mängdbrotten inte hinns med.

Polisförbundets förslag på åtgärder för en bättre arbetsgivarpolitik är:

 • Arbeta mer aktivt och kontinuerligt med utveckling av medarbetarskydd.
 • Återinför ob-tillägg måndag till torsdag klockan 19–22.
 • Förbättra de generella förutsättningarna för kommenderingar
 • Förtydliga nationellt att tjänsteresor och förrättningar planeras i samråd med berörd arbetstagare eller i förekommande fall berörd arbetstagarorganisation då flera berörs.
 • Förtydliga nationellt att förekomst av arbetsledning under restid medför att denna tid ska anses utgöra arbetstid.
 • Förtydliga nationellt att restid inom den vanliga verksamhetsorten ska förläggas så att den sammanfaller med arbetstid.
 • Förtydliga nationellt att beredskap normalt utgår från bostad eller plats som arbetstagaren väljer inom ramen för inställelsetiden.

Rekrytering och bemanning

När svenska myndigheter rekryterar måste de förhålla sig till lagen om offentlig anställning (LOA) som fastslår att alla rekryteringar ska ha saklig grund och utgå från förtjänst och skicklighet. Det är av största vikt att de inte finns några som helst tveksamheter kring att så är fallet och att rekryteringar inte är utfall av korruption eller jäv.

Polisförbundets förslag på åtgärder för en bättre rekrytering och bemanning är:

 • Ge Polisförbundet reell möjlighet till deltagande och inflytande i bemanningsprocessen från behovsinventering till beslut.
 • Ge Polisförbundet tillgång till relevanta underlag.

Karriär- och utvecklingsvägar

Att Polismyndigheten har både rätt kvantitet anställda och rätt kompetenser är helt avgörande för förmågan att fullt ut leva upp till samhällsuppdraget i alla delar. För att locka nya till yrket, för att hålla kvar befintliga anställda och för att bättre kunna tillvarata och utveckla anställdas kunskaper och förmågor behövs ett fungerande system för utveckling. Med en snabbföränderlig omvärld och ett mer komplext uppdrag är det också nödvändigt att denna utveckling sker för att fortsatt kunna leverera resultat som leder till bibehållet förtroende för Polismyndigheten och för poliskåren.

Polisförbundets medskick till ett återupptaget arbete med karriär- och utvecklingsvägar är:

 • Upprätta regionala partsforum för arbetet och använd med fördel dessa för att utveckla partssamverkan för bemanningsfrågor.
 • Se över funktionslistan för att synliggöra yrkesspecifikt arbetsinnehåll genom uppdelning av polisiära respektive civila funktioner.
 • Utveckla kompetensprofiler i nationella partssamverkan.
 • Gör en tydlig koppling mellan systemet för karriär- och utvecklingsvägar och lönebildningen vid annan tidpunkt än RALS (genom kollektivavtal).

Kulturförändring

En viktig del för att lyckas i arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare och en effektiv, lärande organisation som jobbar med ständiga förbättringar är att göra något åt myndighetskulturen. Det är viktigt att poliser vågar framföra kritiska åsikter till sin arbetsgivare utan rädsla för att det ska leda till negativa konsekvenser.

Polisförbundets förslag på åtgärder för en kulturförändring: 

 • Tydliggör målet med Polismyndighetens kulturförflyttning inom den egna organisationen.
 • Ta fram mätbara kulturmål som steg för steg bryts ner på olika nivåer och som kopplas till uppföljning.
 • Jobba mer aktivt med implementeringen av Uppdragskompassen.
 • Inför en myndighetsgemensam funktion med huvudsakligt ägarskap för kulturfrågor med ansvar för att utveckla metodstöd och uppföljningsarbete.
 • Involvera Polisförbundet i kulturarbetet för att öka möjligheterna till en positiv kulturförflyttning för verksamhetens och medarbetarnas bästa.