Sedan 2017 har Polismyndigheten ökat med 4600 anställda. Men bara en tredjedel är poliser, merparten är civila utan polisexamen. I stället för att göra polisyrket mer attraktivt rekryteras andra kompetenser för att genomföra polisiära uppgifter, vilket riskerar att påverka både resultat och effektivitet i det brottsbekämpande uppdraget.

− I polisbristens spår försöker både politiker och Polismyndigheten att fylla luckorna på alla sätt. Det leder inte till en bättre verksamhet och bidrar inte heller till att göra polisyrket mer attraktivt. Med kampanjen vill vi skapa en större förståelse för att det inte går att ersätta poliser med annan kompetens – att det krävs rätt kompetens på rätt plats för både bättre resultat och bättre effektivitet- att bluewashing inte är lösningen på polisbristen, säger Jenny Engdahl Westbratt, kommunikationschef på Polisförbundet.

Målet med kampanjen är att öka förståelsen hos politiker och allmänhet om den polisiära kompetensen och att den är nödvändig inom hela det brottsbekämpande uppdrager. Rätt kompetens på rätt plats bidrar till ökad effektivitet och bättre resultat för verksamheten och i förlängningen också till ett tryggare samhälle. Det är en viktig diskussion inför höstens val.

Kampanjen har arbetats fram tillsammans med Reform Act och kommer framför allt synas i digitala och sociala kanaler, bland annat genom kampanjsajten bluewashing.polisforbundet.se där man kan fördjupa sig i ämnet genom både film och statistik. Med hjälp av blå munkar illustreras polisbristen och myndighetens så kallade bluewashing.

Det kommer även arrangeras debatter och seminarier, bland annat under politikerveckan i Almedalen och Polisens dag 2022 den 25 augusti.

Besök kampanjsatsen - Bluewasing är inte lösningen på polisbristen