- Staten måste kunna erbjuda goda villkor som minst är likvärdiga med den övriga arbetsmarknaden för att kunna rekrytera och behålla de bästa medarbetarna. Nu får vi villkor som gör att det statliga pensionsavtalet inte överträffas av något av de andra större kollektivavtalen om tjänstepension på arbetsmarknaden, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingsledare för OFR/S,P,O.

Avtalet innebär att storleken på pensionen ökar, hur mycket beror på vilken åldersgrupp man tillhör och lönenivå. Exempelvis en tjänsteman som är 40 år och tjänar 38 000 kr/månad (genomsnittet för de som omfattas av avtalet) beräknas få en höjd tjänstepension med 1200-1500 kr/månad livet ut. Höjningen innebär att pensionsavgiften höjs till 6 procent av lönen för alla födda mellan 1966 och 1987, mot tidigare 4,5 procent.

Den höjda pensionsavgiften, det vill säga hur mycket arbetsgivarna betalar in till anställdas pension, är en av många viktiga framgångar ur förhandlingarna mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O, där vissa delar av det statliga tjänstepensionsavtalet, PA16, har setts över. En annan framgång är möjligheten till överenskommelse mellan yrkesofficer och Försvarsmakten att förskjuta uttaget av tjänstepensionen.

Förhandlingarna är ett resultat av de yrkanden som OFR/S,P,O gjorde i avtalsrörelsen hösten 2020. Dessa togs på initiativ från facklig sida på grund av förändringarna i det allmänna pensionssystemet som trädde i kraft 1:a januari 2023. Ändringarna innebar bland annat att den lägsta åldern för att ta ut allmän pension ökade från 62 till 63 och den så kallade ”LAS-åldern”, när arbetsgivaren har rätt att säga upp en anställning, ändrades till 69 år.

- Jag är både glad och stolt att vi nu får bättre pensionsvillkor i den statliga sektorn för det stora flertalet anställda, säger Britta Lejon, förbundsordförande för fackförbundet ST.

- Vi ska arbeta längre, då ska pension också tjänas in under hela den tid vi jobbar. Samtidigt behövde vi få till en övergångslösning för de som har nära till pensionen, och inte hinner få ta del av de ökade pensionsavsättningarna, säger Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow.

- Vi har under flera års tid arbetat för att få till ett antal förändringar vad gäller tjänstepensionen, bland annat avsättning och flexiblare uttag. Förskjutningen av yrkesofficerspensionen gör en stor skillnad och vi öppnar nu upp möjligheter för Försvarsmakten att komma överens med våra med-lemmar om att gå i pension senare. Försvarsmakten har oroat sig för ”pensionspuckeln” i dessa ti-der av tillväxt, krig i Ukraina och Nato-ansökan och behöver behålla den personal de har, säger Lars Fresker, Officersförbundets ordförande.

För den som är född 1965 eller äldre erbjuder det nya avtalet en övergångslösning, där det tidigare avtalet gäller men förbättrat med en höjning av avsättningen med 0,5 procent samt fortsatt intjänande av tjänstepension fram till 69 år, vilket ska jämföras med 65 år som det är idag. För denna grupp kvarstår delpensionsavtalet, men om man beviljas delpension så faller avgiftshöjningen. För den som är född 1966 eller yngre tas möjligheten till delpension bort.

- Möjligheten att gå i delpension har varit en uppskattad förmån, men med ändringarna i det allmänna pensionssystemet i kombination med att allt färre har beviljats delpension gjorde att vi gick med på att byta det mot en rättighet att få flexpension om 1,5 procent. Vi har också infört en förhandlingsordning som innebär att arbetsgivare inte bara kan säga nej till att gå ner i tid i slutet av arbetslivet, utan att det då blir en förhandling, säger Åsa Erba Stenhammar.

De förbättrade villkoren gäller för dem som är födda 1987 eller tidigare. De som är yngre i staten har redan motsvarande villkor. Pensionsavtalet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O omfattar sammanlagt 100 000 anställda i staten och börjar gälla den 1 januari 2024.

OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor: Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Sveriges Lärare, Försvarsförbundet, Ledarna, Tull-Kust, Vårdförbundet och Förbundet Reservofficerarna.