− Ordningsvakter ska inte bara i teorin utan också i praktiken vara ett komplement till poliser, inte ett substitut. För att komma dit behöver staten återta sitt fulla ansvar genom fortsatta satsningar för att råda bot på polisbristen, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Den statliga utredningen om ordningsvakter presenterade sina förslag före sommaren och i ett remissvar har nu Polisförbundet lämnat sina synpunkter på förslagen. På det stora hela är Polisförbundet positivt till utredningen.

− Vi anser att utredningens förslag bidrar till att modernisera och anpassa lagstiftningen till en ny verklighet, säger Lena Nitz.

Men Polisförbundet har också lämnat kritiska synpunkter på flera av de enskilda förslagen:

  • Ordningsvakter som jobbar i så kallade paragraf tre-områden behöver ännu mer utbildning än vad utredningen föreslår.
  • Ovanpå det krävs ytterligare utbildning för de ordningsvakter som föreslås få vissa utökade befogenheter, exempelvis i form av transporter.
  • Innan en eventuellt utökad befogenhet i form av transporter går från lagtext till praktisk verksamhet krävs gedigna konsekvensanalyser med fokus på säkerhet och rättssäkerhet.
  • Ordningsvakter som verkar enligt lagens paragraf tre behöver även i fortsättningen kontrolleras mot Säkerhetspolisens uppgiftssamlingar.