Det här är en sammanfattning av de arbetstidsavtal som Polisförbundet har tecknat med Polismyndigheten och med Säkerhetspolisen. Ibland är villkoren identiska men när de avviker från varandra har vi spaltat upp skillnaderna. 

Ordinarie arbetstid

Som heltidsanställd inom polisen har du i genomsnitt en ordinarie arbetstid på 40 timmar i veckan. Du som inte jobbar nätter, veckoslut och helger är ledig på helgdagar som infaller på vardagar.

Oregelbunden arbetstid

Du som arbetar på Polismyndigheten

Du som arbetar på oregelbunden arbetstid (skift) har en viss arbetstidsförkortning. Då gäller detta:

  • 38.30 timmar för dig som periodplanerar
  • 38.12 timmar för dig som går på ordinarie (fast) lista

Du som har oregelbunden arbetstid får också arbetstidsförkortning enligt tidssnurran nedan som minskar veckoarbetstiden ytterligare när du arbetar nätter, veckoslut och helger.

Så räknar du ut din arbetstidsförkortning

Tidssnurra (för dig som arbetar på Polismyndigheten)
För varje hel timme som du arbetar nätter, veckoslut och helger får du kompensation i form av förkortad arbetstid. Arbetstidsförkortningen gäller så kallad förlagd ordinarie arbetstid, det vill säga arbetstid som planerats redan innan tjänstgöringslistan börjar gälla. Arbetstidsförkortningen gäller inte om man arbetar enligt en speciallista eftersom förkortningen redan har stämts av mot den.

 
Förlagd hel timme klockan Förkortning av arbetstid när timmen infaller måndag-fredag Förkortning av arbetstid när timmen infaller lördag-söndag
 06.00-22.00  ----  5 minuter
 22.00-24.00  4 minuter  8 minuter
00.00-03.00  8 minuter  16 minuter
03.00-06.00  23 minuter  46 minuter

 

Du som arbetar inom Säkerhetspolisen
De helgdagar som infaller måndag-fredag faller bort under den aktuella planeringsperioden för dig som arbetar på oregelbunden arbetstid (skift).Det ger en genomsnittlig arbetstid på 38.30 timmar över tid. Du får också arbetstidsförkortning när du arbetar nattpass mellan klockan 00.00 och 06.00 med 25 minuter per timme, det är totalt 2,5 timmars arbetstidsförkortning för ett nattpass.

Arbetspass

Normalarbetstiden för de som jobbar kontorstid är 8 timmar. För övrig arbetstidsförläggning gäller istället tidsspann som vägledning för att lägga arbetspass som kan variera i antal timmar.

Du som arbetar på Polismyndigheten
Ett arbetspass är i normalfallet 7-9 timmar. Du som arbetar i dygnet-runt-verksamhet har istället 8-10 timmar som normalpass om det sammanfaller med veckoslut. Kortare eller längre pass får bara förekomma i undantagsfall och om det i övrigt finns godtagbara skäl för det.
Om du jobbar skift finns det ett riktvärde om 23 arbetspass på en 6-veckorsperiod.

Du som arbetar inom Säkerhetspolisen

Normalarbetstiden för listplanerad arbetstid är 7-10 timmar. Ett i förväg planerat arbetspass får inte överstiga 13 timmar.

Rast

Om ett arbetspass är mer än 5 timmar ska du ha minst en 30-minutersrast. För viss verksamhet kan arbetsgivaren istället besluta att rast byts ut mot måltidsuppehåll som ingår i arbetstiden. Detsamma gäller om den i förväg planerade rasten inte kan tas ut. Då ska arbetspasset istället avkortas med den tid som rast var planerad. Går det inte att förkorta arbetspasset ska du istället få övertid.

Viloperioder

Efter ett arbetspass är huvudregeln att du ska ha minst 11 timmar sammanhängande ledighet. Det är viktigt att du får vila ut mellan arbetspassen, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt.

Du som arbetar på Polismyndigheten
Du som har planerat in minst 11 timmars viloperiod mellan arbetspassen ska i normalfallet ha minst 8 timmars vila vid uppkommen mertid eller övertid. 

Om din arbetstid har förlagts med mindre än 11 timmars viloperiod får du i normalfallet istället använda komp-,flex- och semesterledighet eller i vissa fall tidförskjutning.

Du som arbetar inom Säkerhetspolisen
Du har rätt till arbetsbefrielse med 6 timmars vila. Har du behov av ytterligare vila kan du ta ut den i form av komp-,flex- och semesterledighet eller förändring av arbetstid i lista.

Veckovila

Veckovila på minst 36 timmars sammanhängande ledighet ska finnas i varje sjudagarsperiod. Om veckovilan uteblir kan du istället få 72 timmars sammanhängande vila under en 14-dagarsperiod.

Fridagar

Arbetstiden ska förläggas så att du får 104 fridagar på ett kalenderår. Av dessa 104 fridagar ska minst 45 vara skyddade fridagar i anslutning till veckoslut. När kalenderåret är slut ska du också ha haft möjlighet att vara ledig under minst 45 skyddade fridagar.

Vintertid och sommartid

Om du arbetar under tiden som Sverige går från normaltid (vintertid) till sommartid ska tiden mellan klockan 01.30 och 03.30 räknas som 2 timmar. Detsamma gäller från sommartid till normaltid.

Olika arbetstidsmodeller

Du som arbetar på Polismyndigheten kan ha följande arbetstidsmodeller:
flexibel arbetstid, periodplanerad arbetstid, veckoplanerad arbetstid, ordinarie (fast) lista eller förtroendearbetstid.

Du som arbetar inom Säkerhetspolisen kan ha följande arbetstidsmodeller:
kontorsarbetstid med flextid, kontorsarbetstid med lista, listtjänstgöring eller förtroendearbetstid.

Flexibel arbetstid (Polismyndigheten) och kontorsarbetstid med flextid (Säkerhetspolisen)

Om du har flexibel arbetstid jobbar du fasta tider mellan klockan 09.00-15.00 om inte annan tid har fastställts efter förhandling. Sedan har du möjlighet att styra din tid från måndag-fredag klockan 06.00-22.00. Normtiden är 8 timmar per dag. Obligatorisk rast är 30 minuter. Du ska själv ansvara för att registrera din arbetstid.
Din överskottstid får inte överstiga 40 timmar om inte din chef har medgivit det.
Din underskottstid får inte överstiga 10 timmar. Du riskerar att få löneavdrag om du har fler överskottstimmar och om det inte regleras inom två veckor.

Periodplanerad arbetstid (Polismyndigheten)

Periodplanerad arbetstid planeras i en period om 6 veckor (eller annan tidsperiod efter förhandling).
Arbetsgivaren ska redovisa verksamhetens behov och du anger dina önskemål om arbetstid och semester i ditt periodlistförslag till arbetsgivaren. Senast en vecka innan planeringsperioden börjar gälla ska arbetsgivaren, efter samråd med berörd arbetstagarorganisation, fastställa listan för aktuell 6-veckorsperiod.

Den genomsnittliga veckoarbetstiden för varje planeringsperiod varierar och beror på arbetstidens förläggning. Vid frånvaro beräknas arbetstiden enligt aktuell periodlista.

Veckoplanerad arbetstid (Polismyndigheten)

Du planerar arbetstiden i samråd med din chef. Du bestämmer sedan själv om din arbetstid för aktuell kalendervecka. Arbetstiden får förläggas måndag-söndag klockan 00.00-24.00. Du får ange en skyddad fridag i varje veckolista.
Den beslutade veckolistan ska redovisas i tidredovisningssystemet senast sista arbetsdagen före den kalendervecka för vilken veckolistan ska gälla. Sedan ska arbetsgivaren godkänna den. Du har vid behov möjlighet att ändra din arbetstid och att ”flexa” om verksamheten medger det.

Ordinarie lista (Polismyndigheten)

”Fast lista” är när samma arbetstidsförläggning återkommer med ett visst intervall, exempelvis 8-veckors intervall. När sista veckan i perioden fullgjorts börjar det om på vecka ett igen. På så vis går det att förutse den ordinarie arbetstidsförläggningen över tid.

Listtjänstgöring (Säkerhetspolisen)

Listtjänstgöring sker inom en tidsram där verksamheten kan förutses för 4 veckor upp till 12 månader. Din arbetstid bestäms i dialog mellan dig och din arbetsgivare. Listperiodens längd och process för planering och fastställande tas fram i samråd mellan arbetsgivaren och arbetsgrupp samt vid behov ditt fackförbund. Listtjänstgöring bestäms i tvåveckorsintervall med utgångspunkt från den planering som gjorts.

Förtroendearbetstid

Du och arbetsgivaren kan komma överens om att göra undantag från arbetstidsavtalets bestämmelser och istället ha förtroendearbetstid. En sådan enskild överenskommelse ska vara skriftlig och gäller med en månads ömsesidig uppsägningstid. Innan en sådan överenskommelse träffas ska ditt fackförbund informeras.

Deltidsarbete

När du arbetar deltid arbetar du till exempel 25, 50 eller 75 procent av en heltidstjänst. Du kommer överens om din arbetstid med din arbetsgivare. Om ni inte skulle komma överens är det din arbetsgivare som beslutar om arbetstidens förläggning efter förhandling med ditt fackförbund.

Om du är partiellt föräldraledig finns det bestämmelser om din ledighet i föräldraledighetslagen.

Om du har flexibel arbetstid ska det finnas regler om fast tid, flexram och normalarbetstid med mera.

Din chef kan begära att du arbetar mertid om det finns särskilda skäl men inte om du är delvis sjukskriven eller delvis ledig med stöd av lag samt om du behöver vårda ditt barn.(Undantag kan förekomma om det inte går att avbryta oförutsett arbete på grund av en allvarlig händelse.)
Arbete på mertid får inte förläggas på en fridag.

Restid vid tjänsteresa 

Om du reser och/eller har väntetid under din förlagda arbetstid så räknas det som arbetstid. Om din tjänsteresa sker utanför din arbetstid räknas det som restid. Då har du rätt till restidstillägg. Tillägget beräknas efter verklig restid. Restidstillägget utbetalas aldrig för resor till och från jobbet och exempelvis heller inte:

  • om avståndet mellan din tillfälliga bostad på ett förrättningsställe och dit du ska är mindre än 50 km
  • om du reser hem under en fortlöpande flerdygnsförrättning
  • för tid mellan 22.00 och 06.00 om du sover på hotell eller har sovplats på tåg och hyttplats
  • för tid ombord på fartyg om du är på utbildning eller konferens.

Om du har varit på  en längre och/eller ansträngande tjänsteresa ska du vid behov få möjlighet till vila innan arbete påbörjas. 

Övertid

Med övertid menas det arbete som du utför på tid utöver din ordinarie arbetstid. Om det finns särskilda skäl kan din chef begära att du ska arbeta övertid högst 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad. Det får dock högst vara 150 timmar under ett kalenderår.

Du och arbetsgivaren kan träffa en enskild överenskommelse om mer övertid. En sådan överenskommelse ska vara skriftlig. Innan en sådan överenskommelse träffas ska ditt fackförbund informeras. 

Enkel övertid är övertidsarbete mellan klockan 06.00 och klockan 22.00 helgfri måndag-fredag som inte är fridag. Du hittar mer information om fridagar högre upp i den här texten (se stycket som heter Fridagar).
Kvalificerad övertid är övertidsarbete på annan tid än för enkel övertid.

Beredskap

Beredskap är den tid då du inte arbetar men är skyldig att vara anträffbar om du skulle behöva bege dig till arbetsplatsen eller på annat sätt utföra arbete. För tiden du har arbetat får du övertidstillägg istället för beredskapstillägg.

Jour

Jour är när du på din lediga tid står till arbetsgivarens förfogande för att arbeta om det behövs. Under jourtid ska du finnas på tjänstestället eller någon annan plats utanför bostaden som arbetsgivaren anvisat. Som arbetstagare har du skyldighet att arbeta jour men om du är delvis tjänstledig utan lön, till exempel för vård av barn är du endast i undantagsfall skyldig att arbeta jour.

Flytta på ordinarie arbetspass

Tidsförskjutning (Polismyndigheten)

Om din chef beslutar att tidigarelägga eller senarelägga ett helt arbetspass som ingår i ordinarie arbetstid utan att du har begärt det kallas det för tidsförskjutning. Ett arbetspass får som längst tidsförskjutas 7 dagar framåt eller bakåt. Det är inte tillåtet att förskjuta delar av ett arbetspass. Ett arbetspass får endast i undantagsfall tidsförskjutas mer än en gång per vecka utan ditt medgivande.

Förändring av ordinarie arbetstid (Säkerhetspolisen)
Om din chef flyttar på arbetstid inom fastställd lista (2-veckorsperioder) kallas det förändring. Utan ditt medgivande kan detta göras maximalt två gånger per fastställd listperiod.

Ta kontakt med din förbundsregion om du har frågor om arbetstid på din arbetsplats.

Läs också

Vad styr kollektivavtalen inom polisen?