Din arbetstid under graviditeten

Du har vissa rättigheter när du väntar barn, till exempel omplacering till lättare arbete. Om du tidigare arbetat obekväm tid, ska arbetsgivaren kompensera dig för utebliven ob-ersättning om din omplacering innebär arbete på dagtid. Du har också rätt att behålla det arbetstidsmått du hade före omplaceringen.

Föräldraledighet

När barnet väl är fött har du rätt att:

 • vara helt ledig från arbetet
 • förkorta din arbetstid
 • dela upp ledigheten högst tre perioder varje kalenderår

Helt ledig tills barnet fyller 18 månader

Fram till dess att barnet är 18 månader kan du ta ledigt med eller utan ersättning från Försäkringskassan. Efter att barnet blivit 18 månader kan du ta ut ledighet i motsvarande grad som hel föräldrapenning tas ut. För varje hel föräldraledig dag ska hel föräldrapenning tas ut från Försäkringskassan. För arbetsfria dagar behöver inte föräldrapenning tas ut.

Du får också ta ut 10 lediga dagar i samband med barns födelse.
För mammor finns möjlighet till ledighet 7 veckor före och efter beräknad tidpunkt för förlossning.  

Förkorta din arbetstid

 • Du har rätt att vara ledig i den omfattning som du tar ut föräldrapenning. Det kan vara med tre fjärdedels (75 procent), halv (50 procent), en fjärdedels (25 procent) eller en åttondels ersättning (12,5 procent).
 • Du kan också förkorta din arbetstid utan föräldrapenning upp till 25% tills barnet fyllt 8 år eller avslutat sitt första skolår. (Utöver denna rätt kan arbetsgivaren även medge motsvarande eller en högre ledighet till slutet av det skolår som barnet fyller 12 år.)

Dela upp ledigheten

Du kan dela upp ledigheten högst tre perioder varje kalenderår men arbetsgivaren kan medge ledighet med fler perioder. En ledighetsperiod är den tid som ledigheten tas ut i oavbruten följd. Om ledigheten begärs för en viss tid till en dag i veckan under flera veckors tid anses ledigheten omfatta en period medan ledighet som söks separat för exempelvis tre på varandra följande fredagar anses som tre perioder. Ledigheten kan alltså vara en dag eller en månad eller annan period.

En period räknas till det kalenderår där ledigheten påbörjas om den går över i nästa kalenderår. En period bryts om ledighetens omfattning ändras, om ledigheten byts ut mot arbete och/eller annan ledighet än föräldraledighet.

Däremot bryts inte ledighetsperioden på grund av:

 • vård av sjukt barn
 • ledighet för föräldrautbildning
 • sjukdom
 • inplanerad semester (semester som söks tillsammans med föräldraledigheten)
 • eller om arbetsgivaren begär att du tillfälligt ska återgå i arbete

Meddela din chef i tid

Du ska meddela din chef hur du tänker vara ledig senast två månader innan ledigheten. Men när det gäller ledighet under sommaren och jul och nyår gäller andra tider för anmälan av föräldraledighet. 

Sommar- och julledighet

Om du vill ta ut din föräldraledighet under juni, juli och augusti ska du anmäla det till din chef senast 28 februari samma år. Vill du istället vara föräldraledig under jul och nyår ska du anmäla det senast 15 september. Föräldraledighet kan beviljas även efter dessa tidpunkter om versamheten tillåter det. 

Föräldrapenning

Föräldrapenning betalas ut av Försäkringskassan i 480 dagar för ett barn.

Om ni är två föräldrar som ska dela på dagarna

Föräldrapenning betalas ut av Försäkringskassan i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå).

Om du har ensam vårdnad

Du har rätt till alla 480 dagarna. De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå.

Tillfällig föräldrapenning

Du som periodplanerar eller har oregelbunden arbetstid och tar ut tillfällig föräldrapenning vid barns födelse får löneavdrag per timme för de faktiska dagar du är borta från jobbet.

På Försäkringskassans webbplats hittar du mer information om föräldrapenning. 

Föräldralön

Utöver föräldrapenning från Försäkringskassan får du föräldralön från arbetsgivaren. Du har möjlighet att ta ut föräldralön under maximalt 360 dagar per barnsbörd fram till dess att barnet är fyra år. Det tillkommer inga extra dagar enligt detta kollektivavtalade tillägg vid exempelvis tvillingfödsel. Om båda ni föräldrar är anställda inom staten får ni tillsammans ta ut maximalt 390 dagar med föräldralön och/eller föräldrapenningtillägg per barn.

Tillägget är: 

 • 10 procent av din lön under taket för föräldrapenning.
 • 90 procent av din lön, för den del av lönen som ligger över taket för föräldrapenning. 

Taket för föräldrapenning ligger på 10 prisbasbelopp vilket 2022 motsvarar en inkomst på 483 000 kr per år. 

Reducerad avgift

Om du är föräldraledig kan du ansöka om reducerad avgift till Polisförbundet. Mer information om det hittar du i artikeln Medlemsavgiften och vad som ingår (under rubriken Reducerad avgift).

Föräldraledighetslagen

Läs mer om dina rättigheter i Föräldraledighetslagen