Du har rätt att behandlas med respekt på din arbetsplats. Diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling får helt enkelt inte förekomma.

Det är Polisförbundet och Polismyndigheten helt överens om.

Polismyndigheten har tagit fram en värdegrund och en nationell policy med riktlinjer om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling som du hittar på Intrapolis.

Exempel på kränkande särbehandling är:

 • att systematiskt ignorera eller isolera en person
 • att försvåra arbetet genom att undanhålla information
 • att förlöjliga någon inför andra
 • att förtala och att baktala någon
 • att omotiverat ta ifrån eller förändra arbetsrum, arbetstider eller arbetsuppgifter

Du som är utsatt

Om du kränks utsätts du för stora påfrestningar. Ofta kan det leda till ökad stress och ångest eller att du upplever att det är olustigt att gå till jobbet.

Om du känner dig kränkt:

 • säg ifrån tydligt till den som trakasserar om du tycker att det är möjligt
 • prata om det som hänt med någon du har förtroende för
 • skriv ner det som har hänt: ord, handlingar, datum, klockslag, vittnen
 • informera din närmaste chef om vad som har hänt. Din chef är skyldig att utreda och åtgärda situationen. Om det skulle vara din chef som kränker dig kan du kontakta en högre chef.
 • prata med ditt skyddsombud eller annan facklig företrädare.

Om kränkningarna har pågått en längre tid:

Ta kontakt med ditt fackliga ombud eller ditt huvudskyddsombud. Ditt fackliga ombud kan kräva av din arbetsgivare att situationen hanteras på lämpligt vis.

Begär att din arbetsgivare utför en rehabiliteringsutredning. Utredningen ska klarlägga vad som har hänt och vilka åtgärder som behöver vidtas. Om kränkningarna har lett till att du har fått en arbetsskada ska du tillsammans med din chef och skyddsombud anmäla arbetsskadan.

Skyddsombudet kan med stöd av arbetsmiljölagen begära att arbetsgivaren utreder om det förekommer kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Du som påstås ha utsatt någon för kränkningar

Tala med din chef och be att få en redogörelse på situationer där ditt agerande har uppfattats som kränkande. Du har rätt att få information om den utredning som din chef gör och vilka åtgärder som din chef planerar.
Kontakta din fackliga representant om du vill ha stöd.

Du som chef

Som chef ansvarar du för att skapa en trygg arbetsplats. Så fort du hör talas om att någon blir utsatt för kränkande särbehandling så måste du hantera konflikten.

Om någon har kränkts:

 • Ta tag i situationen med detsamma och utgå från den kränktes upplevelse.
 • Samtala med den som känner sig kränkt. Samtala även enskilt med övriga berörda personer. Skyddsombud eller annan facklig representant kan vara med under samtalet.
 • Dokumentera händelseförloppet.
 • Var objektiv. Skuldbelägg och döm ingen.
 • Ge stöd åt den utsatte och erbjud samtalsstöd.
 • Om det framförs kritik om en arbetstagare bör hen få veta det för att sakligt kunna bemöta den. Men gå inte bakom ryggen på den utsatte.
 • Gör en handlingsplan och informera dina medarbetare om planen.

Förebygg kränkande särbehandling genom att:

 • systematiskt arbeta med arbetsmiljön
 • se till att dina medarbetare har kännedom om Polisens värdegrund och de riktlinjer som gäller
 • diskutera arbetsmiljön vid utvecklingssamtalet med dina medarbetare och med din chef.