Vad är en arbetsskada?

Arbetsskador är olyckor som plötsligt och oförutsett händer i arbetet och sjukdomar som du fått av till exempel tungt arbete, stress och hög arbetsbelastning. Om du blir smittad genom att hantera eller ta hand om smittbärande människor, djur eller material kan det räknas som arbetsskada. Även skador man får på väg till eller från arbetet räknas som arbetsskada, så kallade färdolycksfall. 

Vad är ett tillbud?

Tillbud är händelser som skulle ha kunnat leda till olyckor. Det kan till exempel vara om du riskerar att skadas under ett arbetspass på grund av resursbrist. Att göra en anmälan om tillbud är att ta ansvar för din och dina kollegors arbetsmiljö. Du hjälper också arbetsgivaren att ta sitt arbetsmiljöansvar.

Du kan kontakta ditt lokala skyddsombud för råd och stöd. Ett tillbud kan också lämnas in anonymt.

Anmäl alltid en arbetsskada

Arbetsskador eller tillbud ska alltid anmälas. Tänk på att också anmäla skador som du i stunden inte upplever vara besvärande eftersom symptom och besvär från skadan kan komma senare.

Se till att få dina arbetsskador dokumenterade av läkare i nära anslutning till händelsen. Din anmälan ska utförligt beskriva hur skadan uppkom och din egen uppfattning om orsaken till skadan. Arbetsgivaren ska ange vad man tänker göra för att förhindra att andra inte råkar ut för samma typ av skada. 

Alla arbetsskador registreras och arkiveras av Försäkringskassan. Informationen används sedan för att förebygga sjukdom och olycksfall i arbetslivet.

Så anmäler du en arbetsskada

Informera din närmaste chef eller skola

Din chef är skyldig att utreda orsaken till arbetsskadan. Om du är student ska du meddela skolan att du har skadat dig. Skolan anmäler sedan skadan till Försäkringskassan.

Anmäl skadan gemensamt

Du upprättar en arbetsskadeanmälan tillsammans med din chef eller arbetsledare (eller skolan) samt med ditt lokala skyddsombud. Arbetsskadan ska anmälas i Polisens arbetsskadesystem Stella.

Tänk på att komplettera ansökan med medicinsk dokumentation om det finns, det kan hjälpa dig att få skadan godkänd som arbetsskada.

Prata om vilka försäkringar som kan vara aktuella i ditt fall och vad du ska göra när du har fått besked från Försäkringskassan och eventuella andra försäkringar. 

Det är din chef som sedan påbörjar en utredning av händelsen tillsammans med dig och skyddsombudet.

Uppföljning och återkoppling

När du har fått brev från Försäkringskassan (och en tid efter det att skadan inträffade) är det bra med ett uppföljande möte med din chef eller arbetsledare (eller skolan) och skyddsombudet. Är du inne i en rehabiliteringsprocess är detta en del i rehabiliteringsplanen.

Om du får avslag har du i normalfallet två månader på dig att överklaga beslutet. Kontakta ditt lokala skyddsombud om du vill ha hjälp med att ompröva eller överklaga ditt ärende.

Ersättningar du kan ha rätt till om du skadar dig

Försäkringskassan

Försäkringskassan kan ge dig sjukpenning, ersättning för tandvård, särskilda hjälpmedel som kan behövas efter skadan samt ersättning för sjukvård utanför Sverige. Du kan också få ersättning för inkomstförlust som uppstått till följd av en arbetsskada.

Om du får en varaktig nedsättning av arbetsförmågan som antas bestå under minst ett år kan du också ha rätt till livränta och särskild arbetsskadersättning 

Du ansöker själv om ersättning hos Försäkringskassan. Den dag som din ansökan kom in till Försäkringskassan räknas som din ansökningsdag.

Om du har skadat dig i arbetet eller under din utbildning (Försäkringskassans webbplats)

Kammarkollegiets försäkringar

Kammarkollegiet har hand om statliga myndigheters försäkringar. De försäkrar bland annat studenter och anställda på myndigheter. 

Tjänsteresa

Du är försäkrad genom statens tjänstereseförsäkring från det att din tjänsteresa börjar till att den slutar. Försäkringen är mer att betrakta som en reseförsäkring och inte ett som komplett personskadeskydd. 

Fordonsskador

Det är alltid en arbetsskada om du skadas i polisens fordon i tjänsten. Kammarkollegiets trafikförsäkring ersätter personskador på förare och passagerare i polisens fordon samt skador på personer som körs på av fordonet.
Du kan få ersättning för sveda och värk under läkningen samt för ärr och bestående besvär. 

Särskilt personskadeskydd

Personer som inte är anställda vid Polismyndigheten kan ges ett personskadeskydd som motsvarar det som gäller för anställda. 

  • Elever vid myndigheternas skolor och utbildningar som inte omfattas av den generella studentförsäkringen för de statliga högskolorna.
  • Icke anställda uppdragstagare.
  • Försökspersoner eller andra personer som deltar i myndighetens verksamhet.

Kammarkollegiets försäkringar

Ditt eget försäkringsbolag och medlemsförsäkringen

Du kan ha egna olycksfall- och sjukförsäkringar som kan ge dig rätt till ersättning. Om du är medlem i Polisförbundet ingår det en olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring som gäller dygnet runt. 

PSA Polis

PSA Polis är ett särskilt avtal som har tecknats för polispersonal. Avtalet gäller i första hand skador som inträffat mellan 1996 och oktober 2017.  Du kan få ersättning för sådana skador som är en direkt följd av de förhöjda risker som följer av polisarbetet och av polismannens särskilda tjänsteplikt. 

Du kan ha rätt till ersättning för inkomstförlust och för skada i samband med vissa fysiska övningar eller aktiva åtgärder vid viss inre tjänst, till exempel vid avvisitering. 

Beslut om ersättning fattas av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller den myndighet som beordrade uppdraget. PSA Polis täcker enbart inkomstförlust.

Läs mer om PSA Polis på Intrapolis.

Afa Försäkring

Statligt anställda har genom kollektivavtal också möjlighet till ersättning vid personskada (PSA). PSA ersätter i första hand skador uppkomna genom olycksfall och färdolycksfall. Ersättningen är även ett komplement till Försäkringskassan vid arbetssjukdomar då Försäkringskassan beviljat dig arbetsskadelivränta. 

Genom PSA kan du bland annat få ersättning för:

  • inkomstförlust
  • sjukvårdskostnader
  • sveda och värk
  • bestående besvär
  • ärr
  • tandskador

Du ansöker om ersättning hos Afa Försäkring som gör en försäkringsjuridisk bedömning. 

Skicka en skriftlig ansökan till PSA-nämnden (blankett AFA F7099). Blanketten ska vara undertecknad av dig som skadats, arbetsgivaren och skyddsombudet.

Kopior av läkarintyg, kvitton på kostnader och kopia av arbetsskadeanmälan ska bifogas. 

Polisskadestiftelsen

Du kan också få bidrag från Poliskadestiftelsen om du har skadats i tjänsten.