Därför ska du alltid anmäla arbetsskador eller tillbud

Att anmäla arbetsskador eller tillbud är ett sätt att ta ansvar för din och dina kollegors arbetsmiljö och säkerhet. Det hjälper också arbetsgivaren att ta sitt arbetsmiljöansvar.

Symptom kan komma senare, så anmäl även skador som inte besvärar dig direkt!

Tänk på att också anmäla skador som du i stunden inte upplever vara besvärande eftersom symptom och besvär från skadan kan komma senare.

Se även till att träffa en läkare som kan dokumentera dina arbetsskador i nära anslutning till händelsen.

Så anmäler du en arbetsskada i 4 steg

1. Informera din närmaste chef

Din chef är skyldig att tillsammans med dig och skyddsombudet utreda orsaken till arbetsskadan. Arbetsgivaren ska ange vad man tänker göra för att förhindra att andra inte råkar ut för samma typ av skada. Alla arbetsskador registreras och arkiveras av Försäkringskassan. 

2. Anmäl skadan gemensamt

Du fyller i arbetsskadeanmälan i Polisens arbetsskadesystem Stella. Det är viktigt med tydlig beskrivning av olycksfallsmomentet eller vad som orsakade sjukdomen.

Tillsammans med din chef och skyddsombud granskar ni att anmälan är tydlig och förståelig.

Din anmälan ska utförligt beskriva hur skadan uppkom och din egen uppfattning om orsaken till skadan. Beskriv bara det som har direkt koppling till hur skadan eller tillbudet uppkom – ta inte med metoder, personal, personuppgifter och liknande.

Spara ditt medicinska underlag (läkarintyg, utlåtanden och liknande), det kan vara viktigt i en eventuell skadereglering.

3. Anmäl till andra aktörer

En arbetsskadeanmälan innehåller olika delar, grunden är den som går till Försäkringskassan. Du behöver själv anmäla till andra aktörer.

Vanligast är att man vänder sig till Afa Försäkring vid en skada – om du till exempel har ramlat eller blivit utsatt för våld på jobbet och i vissa fall på din fritid. Då gäller kollektivavtalet Personskadeavtalet, som är ett komplement till ersättningarna från Försäkringskassan.

Om du har råkat ut för en skada i trafiken så är det i huvudsak Kammarkollegiet du ska vända dig till när det gäller myndighetens fordon. Men om du har ett leasing- eller hyrfordon är det fordonets försäkringsbolag som du ska vända dig till.

Mer om ersättningar du kan ha rätt till

4. Uppföljning och återkoppling

När du har fått bekräftelse på att Försäkringskassan mottagit din anmälan, är det bra med ett uppföljande möte med din chef och skyddsombudet. Är du inne i en rehabiliterings- eller arbetsanpassningsprocess är detta en del i rehabiliteringsplanen.

Om du får ett negativt besked av någon försäkringsgivare, så har du i normalfallet två månader på dig att begära omprövning eller överklaga beslutet. Kontakta skyddsombudet om du vill ha hjälp med att ompröva eller överklaga ditt ärende.