Vad är en arbetsskada?

Arbetsskador är olyckor som plötsligt och oförutsett händer i arbetet och sjukdomar som du fått av till exempel tungt arbete, stress eller hög arbetsbelastning.

Om du blir smittad genom att hantera eller ta hand om smittbärande människor, djur eller material kan det räknas som arbetsskada. Även skador du får på väg till eller från arbetet räknas som arbetsskador, så kallade färdolycksfall. 

Vad är ett tillbud?

Tillbud är händelser som skulle ha kunnat leda till olyckor. Det kan till exempel vara om du riskerar att skadas under ett arbetspass på grund av saknad eller trasig utrustning, för lite utbildning, hög arbetsbelastning med mera.

Du kan kontakta ditt lokala skyddsombud för råd och stöd. Ett tillbud kan också lämnas in anonymt.

Hur vet jag vad som är vad? En tumregel är att händelser som karaktäriseras av "Aj" är skador och "Oj" tillbud.

Steg för steg: Så anmäler du en arbetsskada

Ersättningar du kan ha rätt till

Du behöver själv ansöka om dessa ersättningar.

Försäkringskassan

Försäkringskassan kan ge dig sjukpenning, ersättning för tandvård, särskilda hjälpmedel som kan behövas efter skadan samt ersättning för sjukvård utanför Sverige.

Om du får en varaktig nedsättning av arbetsförmågan som antas bestå under minst ett år kan du ha rätt till livränta. Ansök om ersättning så tidigt som möjligt, du gör det själv hos Försäkringskassan.

Om du har skadat dig i arbetet (Försäkringskassans webbplats)

Afa Försäkring och Personskadeavtalet, PSA

Statligt anställda har genom kollektivavtal också möjlighet till ersättning vid personskada genom Personskadeavtalet, PSA. Det här avtalet ersätter i första hand skador som uppkommit genom olycksfall och färdolycksfall.

PSA är även ett komplement för dig som fått livränta för arbetssjukdomar beviljad av Försäkringskassan.

Du kan bland annat få ersättning för:

  • inkomstförlust
  • sjukvårdskostnader
  • sveda och värk
  • bestående besvär
  • ärr
  • tandskador

Ansök om ersättning genom PSA hos Afa Försäkring som gör en försäkringsjuridisk bedömning. 

Tips: Se till att du lämnar kontaktuppgifter där försäkringsgivaren kan nå dig – inte växelnummer som 11414!

Kammarkollegiets försäkringar

Kammarkollegiet har hand om statliga myndigheters försäkringar. De försäkrar bland annat studenter och anställda på myndigheter. 

Fordonsskador

Det är alltid en arbetsskada om du skadas i polisens fordon i tjänsten. Kammarkollegiets trafikförsäkring ersätter personskador på förare och passagerare i polisens fordon samt skador på personer som körs på av fordonet. Du kan få ersättning för sveda och värk under läkningen samt för ärr och bestående besvär. 

Hundförare

Hundförare har en fritidsolycksfallsförsäkring för de fall en skada inträffar när man tränar hunden på fritiden.

Tjänsteresa

Du är försäkrad genom statens tjänstereseförsäkring från det att din tjänsteresa börjar till att den slutar. Försäkringen är mer att betrakta som en reseförsäkring och inte ett som komplett personskadeskydd. 

Kammarkollegiets försäkringar

Din medlemsförsäkring och andra försäkringar

Om du är medlem i Polisförbundet ingår det en olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring som gäller dygnet runt. Om du har egna olycksfalls- och sjukförsäkringar kan de också ge dig rätt till ersättning.

Bidrag från stiftelser

Du kan också söka bidrag från stiftelser, exempelvis Polisskadestiftelsen om du har skadats i tjänsten.